ReSPA i PARCO organizovali su završni događaj In-Country projekta koji je okupio predstavnike institucija BiH iz Vijeća ministara BiH, oba entiteta i Brčko distrikta BiH, kao i predstavnike ostalih ključnih partnera iz projekata i inicijativa u BiH koje trenutno provode aktivnosti koje doprinose razvoju i modernizaciji usluga javne uprave.

Na skupu je predstavljena Mapa puta za stvaranje preduvjeta za izgradnju digitalnih usluga potrebnih svim upravnim nivoima vlasti u BiH. Ovaj ključni dokument direktno je vezan uz mjeru 4.2. (aktivnost 4.2.4.1.) Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018.-2022. Plan puta je rezultat tehničke ekspertize u okviru podrške unutar zemlje koju je pružila ReSPA da bi Uredu koordinatora pružio Situacijsku analizu, Komparativnu analizu i Mapu puta.

Cilj prezentacije Mape puta je upoznati relevantne aktere koji će biti uključeni u stvaranje ovih preduslova sa nalazima iz Situacijske i Komparativne analize, te pružiti preliminarnu podršku i orijentaciju prema praktičnim akcijama za provedbu Mape puta. Predstavljena Analiza stanja daje pregled postojećeg i ciljanog institucionalnog, organizacionog, pravnog i infrastrukturnog okvira potrebnog za provedbu ovih preduslov, dok Komparativna analiza prikazuje dobre prakse iz regije. Planom su definirani blokovi aktivnosti i rokovi za provedbu definisanih preduslova.

Predstavljeni dokumenti poslužit će kao okvir za uspostavljanje preduvjeta za izradu kataloga usluga, model za jačanje Centra za zajedničke usluge na svakom administrativnom nivou u BiH, te razvoj informatičkih usluga kao što su: ePayment, Certification Bodies, GSB Service Board, e-poštanski sandučić i Cloud vlada (klasifikacija podataka).

“Korištenje informacione tehnologije u digitalizaciji vlada jedan je od temeljnih faktora reformisane javne uprave i njene korisničke orijentacije u smislu poboljšanja poslovnih procesa i administrativnih procedura, dostupnosti usluga kroz različite komunikacijske kanale i smanjenja cijena usluga. Zemlje s visokim stepenom digitaliziranih kanala i usluga spremnije su se suočiti s izazovom pandemije COVID-a. U tom smislu BiH ozbiljno zaostaje, pa je potrebno ubrzati dinamiku uvođenja takvog načina rada i komuniciranja. Vlade trebaju planirati sredstva za održavanje sistema koji se provode putem donatorskih sredstava i pozabaviti se odgovornošću, vlasništvom i održivošću takvih sistema. U kontekstu koordinacije reforme javne uprave, potrebno je prevladati prepreke u radu Fonda za reformu javne uprave kao jednog od ključnih alata za podsticanje reforme javne uprave, te dovršiti proces formiranja provedbenih struktura reforme javne uprave BiH“ izjavio je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave BiH.

Video izjava-Dragan Ćuzulan:

Olivera Damjanović, program menadžerica ReSPA, izjavila je da Akcioni plan Strategije reforme javne uprave BiH prepoznaje potrebu stvaranja tehničkih preduslova za izgradnju čvrste e-uprave, s posebnim osvrtom na standardizaciju, interoperabilnost, osnovne registre, e-potpis, e-upravu, e-autentifikaciju, e-plaćanje i zaštitu podataka. Damjanović je naglasila da prezentirana Mapa puta daje pregled najrelevantnijih radnji koje se odnose na daljnji razvoj elemenata koji su izravno povezani s tehnologijom i elemenata koji podržavaju tehnologiju, te sadrži konkretne korake koje treba poduzeti u procesu rješavanja organizacionih i regulatornih pitanja.

“Mi u ReSPA-i vjerujemo da su Analiza stanja, Komparativna analiza i Mapa puta kao rezultat upravo završenog projekta dobra osnova koju Ured koordinatora i institucije na svim nivoima vlasti u BiH mogu koristiti za formuliranje izvedivih strategija i projekata za jačanje e-vlada. Ukoliko realizacija projekata nije moguća u okviru vlastitih kapaciteta, navedeni dokumenti mogu biti temelj za pružanje dodatne podrške međunarodnih institucija, među kojima je i ReSPA, gdje su kapaciteti i finansijska sredstva nedostatni”, istakla je Damjanović.

Video – izjava: Olivera Damjanović