Jedan od principa reforme javne uprave jeste postojanje funkcionalnih mehanizama kojima se štiti pravo pojedinca na dobru upravu i javni interes.

U kontekstu ovog principa naglašena je uloga i značaj institucija koje vrše nadzor nad organima javne uprave s posebnim naglaskom na Instituciju ombudsmana za ljudska prava BiH i urede za reviziju institucija javne uprave u BiH.

Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH 2018-2022 prati strukturu i oblasti definisane principima javne uprave, a reformska oblast Odgovornost u fokus stavlja i aktivnosti koje za cilj imaju jačanje uloge nadzornih institucija kroz povećanje broja implementiranih preporuka koje ova tijela izdaju, te podizanje svijesti o značaju i ulozi Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH i revizorskih institucija na svim nivoima uprave.

Program jačanja javnih institucija, koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi njemački GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), podržava napore vlasti u BiH za uspostavljanje i unapređenje transparentne, odgovorne i građanima orijentisane javne uprave.

Program na taj način podržava i reformske aktivnosti na podizanju svijesti državnih službenika sa posebnim naglaskom na rukovodeće državne službenike o značaju i ulozi nadzornih institucija. Cilj ovih aktivnosti je da se na ovaj način doprinese povećanju procenta provedbe preporuka nadzornih institucija kroz podizanje svijesti rukovodećih državnih službenika i drugih službenika na nivou institucija BiH o važnosti i ulozi provedbe preporuka neovisnih nadzornih institucija i odgovarajućeg zakonodavstva kroz obuke i izradu brošure.

Na putu ka ispunjenju ovako zacrtanih ciljeva Program jačanja javnih institucija je u saradnji s Uredom koordinatora za reformu javne uprave, Institucijom ombudsmana za ljudska prava BiH, Uredom za reviziju institucija BiH i Agencijom za državnu službu BiH u proteklim mjesecima proveo pilot projekat pod nazivom “Podrška jačanju odgovornosti javne uprave u kontekstu poimanja značaja i uloge nezavisnih tijela, relevantnih propisa i važnosti implementacije preporuka koje izdaju nezavisna tijela”.

Pored obuka u okviru projekta koje su za cilj imale upoznavanje učesnika obuke s principima djelovanja i nadležnostima Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH i Ureda za reviziju institucija BiH, projekat je iznjedrio i brošure za dugoročnu upotrebu svim državnim službenicima i ostalim građanima kojima bude potrebna pomoć u razumijevanju uloge pomenute dvije institucije.

Brošuru “Uloga i značaj institucije Ombudsmena za ljudska prava u BiH”  na zvaničnim jezicima u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku možete pronaći ovdje.

Brošuru “Uloga i značaj Ureda za reviziju institucija BiH” na zvaničnim jezicima u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku možete pronaći ovdje.