rsz_logo-ureda1

 

 

 

 

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Uredu koordinatora za reformu javne uprave

1/01 Viši stručni saradnik za pravne poslove

1/02 Stručni saradnik za informacione tehnologije

PRAVNA JEDINICA

1/01 Viši stručni saradnik za pravne poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Pod rukovodstvom šefa Pravne jedinice, daje relevantne pravne savjete o svim pravnim aspektima operacija Ureda za RJU; obezbjeđuje pravne savjete u vezi sa zakonodavstvom relevantnim za reformu javne uprave; izrađuje detaljnu analizu relevantnih pravnih pitanja; priprema dopise, pismene kometare, pravna mišljenja i druge potrebne dokumente; pomaže pri pripremi inventara pojmova za aktivnosti tehničke podrške, kao i tenderske dosjee i ugovore po potrebi; izvještava koordinatora za reformu javne uprave i šefa Pravne jedinice o relevantnim pravnim dešavanjima; prisustvuje sastancima radne grupe; sarađuje sa stručnim savjetnicima i drugim uredskim osobljem; obavlja ostale poslove i zadatke koje odredi šef Pravne jedinice, kao i sam koordinator za reformu javne uprave.

Posebni uslovi: VSS-pravni fakultet; najmanje dvije godine odgovarajućeg radnog iskustva u struci; odlično poznavanje pravnog sistema BiH i zakonodavstva relevantnog za funkcionisanje javne uprave u BiH, entitetima i Distriktu; dobra vještina pisanja; poznavanje rada na računaru; sposobnost za rad na više složenih pitanja s preciziranim rokovima; dobra komunikativnost; samoinicijatvnost; sposobnost za blisku saradnju s institucijama i tijelima na različitim nivoima vlasti; racionalno razmišljanje i fleksibilnost; poželjno dobro poznavanje engleskog jezika.

Status: državni službenik – viši stručni saradnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,85 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

OPERATIVNA JEDINICA

1/02 Stručni saradnik za informacione tehnologije

Opis poslova i radnih zadataka: Pomaže Stručnom savjetniku kod pripremanja i koordiniranja sastanaka nadzornog i implementacionih timova; izrađuje zapisnike, izvještaje, dopise i druge dokumente; prati međunarodna iskustva i dobru praksu kao i zakonske regulative i odluke izvršnih i zakonodavnih organa u reformskoj oblasti Informacione tehnologije; obezbjeđuje uredno vođenje dokumentacije po pojedinim predmetima i aktivnostima; daje podršku Stručnom savjetniku u dizajniranju i izradi projektne dokumentacije iz reformske oblasti Informacione tehnologije, posebno u slučajevima koji se odnose i povezani su sa serversko-mrežnim tehnologijama, informacionim sistemima pri čemu predlaže koncepte i standarde u skladu sa najboljom praksom iz informacionih tehnologija; prati razvoj i primjenu savremenih informatičkih i komunikacijskih tehnologija i rješenja, računarskih mreža i računarsko-mrežnih tehnologija relevantnih za oblast Informacionih tehnologija; prati razvoj globalnih komunikacija, elektroničko poslovanje i internet kao glavne generatore razvoja informatizacije; prikuplja potrebnu dokumentaciju po različitim pitanjima i zadacima u cilju odgovarajućeg informisanja rukovodioca i/ili odgovornih izvršilaca; po potrebi obavlja i ostale zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS-tehničkog smjera; najmanje jednu godinu odgovarajućeg radnog iskustva u struci; poznavanje serverskih i mrežnih tehnologija, tehnologija Informacionih sistema i rješenja; dobro poznavanje engleskog jezika; dobro poznavanje pitanja vezanih za reformu javne uprave i evropske integracije; dobre sposobnosti komunikacije, dobra vještina pisanja, razvijene pregovaračke sposobnosti, samoinicijativnost, usmjerenost ka postizanju rezultata.

Status: državni službenik – stručni saradnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Krajnji rok za prijave: 19.10.2020.

Napomene za sve kandidate:

– Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

– Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

– Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

– univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

– dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

– uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

– uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

– potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

– dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru (samo za poziciju 1/01);

– dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika (samo za poziciju 1/02, dok za poziciju 1/01 ukoliko isti posjeduje, je poželјan, ali ne i obavezan uslov).

II Svojeručno potpisan:

– popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 19.10.2020. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave“
71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1

Prijavne obrasce na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku možete preuzeti ovdje.