logo ureda1

 

 

 

 

На основу члана 21. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 и 93/17), Агенција за државну службу Босне и Херцеговине, у име Kанцеларије координатора за реформу јавне управе, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуњавање радних мјеста државних службеника

у Kанцеларији координатора за реформу јавне управе

 

1/01 Виши стручни сарадник за правне послове

1/02 Стручни сарадник за информационе технологије

ПРАВНА ЈЕДИНИЦА

1/01 Виши стручни сарадник за правне послове

Опис послова и радних задатака: Под руководством шефа Правне јединице, даје релевантне правне савјете о свим правним аспектима операција Kанцеларије за РЈУ; обезбјеђује правне савјете у вези са законодавством релевантним за реформу јавне управе; израђује детаљну анализу релевантних правних питања; припрема дописе, писмене кометаре, правна мишљења и друге потребне документе; помаже при припреми инвентара појмова за активности техничке подршке, као и тендерске досјее и уговоре по потреби; извјештава координатора за реформу јавне управе и шефа Правне јединице о релевантним правним дешавањима; присуствује састанцима радне групе; сарађује са стручним савјетницима и другим уредским особљем; обавља остале послове и задатке које одреди шеф Правне јединице, као и сам координатор за реформу јавне управе.

Посебни услови: ВСС-правни факултет; најмање двије године одговарајућег радног искуства у струци; одлично познавање правног система БиХ и законодавства релевантног за функционисање јавне управе у БиХ, ентитетима и Дистрикту; добра вјештина писања; познавање рада на рачунару; способност за рад на више сложених питања с прецизираним роковима; добра комуникативност; самоиницијатвност; способност за блиску сарадњу с институцијама и тијелима на различитим нивоима власти; рационално размишљање и флексибилност; пожељно добро познавање енглеског језика.

Статус: државни службеник – виши стручни сарадник

Припадајућа основна нето плата: 1117,85 KМ

Број извршилаца: један (1)

Мјесто рада: Сарајево

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА

 

1/02 Стручни сарадник за информационе технологије

Опис послова и радних задатака: Помаже Стручном савјетнику код припремања и координирања састанака надзорног и имплементационих тимова; израђује записнике, извјештаје, дописе и друге документе; прати међународна искуства и добру праксу као и законске регулативе и одлуке извршних и законодавних органа у реформској области Информационе технологије; обезбјеђује уредно вођење документације по појединим предметима и активностима; даје подршку Стручном савјетнику у дизајнирању и изради пројектне документације из реформске области Информационе технологије, посебно у случајевима који се односе и повезани су са серверско-мрежним технологијама, информационим системима при чему предлаже концепте и стандарде у складу са најбољом праксом из информационих технологија; прати развој и примјену савремених информатичких и комуникацијских технологија и рјешења, рачунарских мрежа и рачунарско-мрежних технологија релевантних за област Информационих технологија; прати развој глобалних комуникација, електроничко пословање и интернет као главне генераторе развоја информатизације; прикупља потребну документацију по различитим питањима и задацима у циљу одговарајућег информисања руководиоца и/или одговорних извршилаца; по потреби обавља и остале задатке по налогу непосредног руководиоца.

Посебни услови: ВСС-техничког смјера; најмање једну годину одговарајућег радног искуства у струци; познавање серверских и мрежних технологија, технологија Информационих система и рјешења; добро познавање енглеског језика; добро познавање питања везаних за реформу јавне управе и европске интеграције; добре способности комуникације, добра вјештина писања, развијене преговарачке способности, самоиницијативност, усмјереност ка постизању резултата.

Статус: државни службеник – стручни сарадник

Припадајућа основна нето плата: 998,95KМ

Број извршилаца: један (1)

Мјесто рада: Сарајево

Kрајњи рок за пријаве: 19.10.2020.

Напомене за све кандидате:

– Поред посебних услова наведених у Јавном огласу, кандидати морају испуњавати и опште услове прописане чланом 22. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.

– Независно о свим другим захтјевима из овог огласа, кандидати који су завршили студије по Болоњском систему студирања, дужни су, поред остале тражене документације, обавезно доставити диплому првог циклуса (или основног додипломског студија), чак и ако се огласом тражи други и трећи циклус Болоњског система студирања, осим за интегрисане студије код којих је потребно доставити и доказ да се ради о интегрисаном студију, ако то није видљиво из саме основне дипломе, додатка дипломи или рјешења о нострификацији/признавању.

– Под радним искуством подразумијева се радно искуство након стечене високе стручне спреме, односно високог образовања.

– Kандидати не смију бити у сукобу интереса, односно неспојивости, из члана 16. став 1. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.

– За спровођење конкурсне процедуре по овом Јавном огласу формират ће се једна (1) Kомисија за избор.

Потребни документи:

И Овјерене копије:

– универзитетске дипломе (нострификоване/признате дипломе, уколико факултет није завршен у БиХ или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године);

– додатка дипломе за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском систему студирања; изнимно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију универзитетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца;

– увјерења о државлјанству (не старије од 6 мјесеци од дана издавања од стране надлежног органа);

– увјерења о положеном стручном управном испиту односно јавном испиту;

– потврде или увјерења као доказа о траженој врсти радног искуства;

– доказа о траженом нивоу знања рада на рачунару (само за позицију 1/01);

– доказа о траженом нивоу знања страног језика (само за позицију 1/02, док за позицију 1/01 уколико исти посједује, је пожелјан, али не и обавезан услов).

ИИ Својеручно потписан:

– попуњен образац Агенције за државну службу БиХ можете преузети на wеб страници Агенције: www.адс.гов.ба. Напомињемо да потписан и попуњен образац не може служити као доказ било ког услова из текста Јавног огласа, исти само олакшава рад органу који врши избор и именовање, те представља само информације о кандидату, које је потребно доказати траженом документацијом.

Овјерене копије докумената немају ограничен рок важења, под условом да ни документи чије су копије овјерене немају назначен (прецизиран) рок важења.

Сва тражена документа, осим увјерења о невођењу кривичног поступка које се доставља на интервју, треба доставити најкасније до 19.10.2020. године, путем поштанске службе препорученом пошиљком на адресу:

Агенција за државну службу БиХ

„Јавни оглас за попуњавање радних мјеста државних службеника у Kанцеларији координатора за реформу јавне управе“

71000 Сарајево, Трг БиХ број 1

Пријавне обрасце на босанском, хрватском и српском језику можете преузети овдје.