U skladu sa čl. 7. i čl. 8. Odluke o Godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvјеšтаvаnja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik br.91/14,) Ured koordinatora za reformu javne uprave je izradio Program rada za 2019. godinu, a na osnovu čl. 11. iste ove odluke, sačinio je i Izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2019. godinu.

Cilj Izvještaja o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave je osigurati sistemski pristup praćenju realizacije Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2019. godinu, kako bi se osigurala realizacija planiranih aktivnosti, optimalno alocirali resursi ali i stvorila osnova za dalje planiranje rada.

Proces javnih konsultacija otvoren je od od 28.02. do 14.03.2020. godine i svoje komentare i sugestije možete dostaviti isključivo putem web aplikacije https://ekonsultacije.gov.ba/.

Izvještaj o radu Ureda koordinatora za 2019

Izjava-Izvještaj-o-radu 2019-konsultacije_270220