U utorak, 12. 02. 2019. godine, u Banja Luci je održan treći sastanak Posebne skupine za reformu javne uprave između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Sastankom su u ime Europske komisije su predsjedavali Georg Ziegler, zamjenik direktorice Odjela za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu u Općoj upravi za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, a u ime Bosne u Hercegovine Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave (Ured koordinatora za reformu javne uprave).

Na sastanku je razmatrana realizacija aktivnosti u svezi strategijskog okvira za reformu javne uprave i upravljanje javnim financijama, izradu politika i koordinaciju, državnu službu i upravljanje ljudskim potencijalima, te odgovornosti i pružanja usluga.

Europska komisija je pozdravila usvajanje strategijskog okvira za reformu javne uprave od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, te pozvala Republiku Srpsku na što brže usvajanje strategijskog okvira. Također, istaknuta je potreba izrade zajedničkog Akcijskog plana za implementaciju strategijskog okvira. Ukazano je na potrebu daljeg funkcioniranja Fonda za reformu javne uprave, ali i jačanje unutarnje koordinacije unutar ovog sektora.

Vezano za reformu upravljanja javnim financijama Europska komisija je istaknula potrebu usvajanja cjelodržavne Strategije upravljanja javnim financijama, naglasivši pri tome da cjelodržavna strategija u ovom, ali i drugim sektorima, mora sadržavati zajedničku viziju, ciljeve i metodologiju.

Bosna i Hercegovina je pozvana da unaprijedi institucionalnu odgovornost za koordinaciju i kontrolu kvalitete svih novih prijedloga politika sa svih razina vlasti, te da osigura da ciljevi politika budu usklađeni sa proračunima. Potrebno je unaprijediti funkcioniranje mehanizma koordinacije procesa europskih integracija s ciljem stvaranja pretpostavki za složenije faze procesa europskih integracija.

Europska komisija je izrazila zabrinutost radi fragmentiranosti zakonodavnog okvira u oblasti državne službe, te naglasila da nedostatak harmoniziranog pristupa u donošenju zakona u oblasti državne službe i upravljanja ljudskim potencijalima dovodi do njene politizacije.

Bosna i Hercegovina mora unaprijediti zakonodavstvo o slobodi pristupa informacijama, te osigurati da zakonodavstvo o upravnom postupku na svim razinama vlasti sadrži jednaka rješenja, saopćeno je iz Direkcije za evropske integracije.