Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj jučer usvojilo je Polugodišnji izvještaj o napretku (praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 – RAP1) Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini za period januar – juni 2018. godine, koji je pripremio Ured koordinatora za reformu javne uprave. Prema Izvještaju, ispunjavanje ciljeva iz RAP1 poraslo je za tri posto, i u junu je iznosilo 75 posto u odnosu na 72 posto iz 2017. godine. Najveći napredak u ispunjenju reformskih ciljeva od tri posto u prvom polugodištu zabilježen je u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH, dok je na državnom i nivou Republike Srpske ostvaren napredak od dva posto. Gledajući ukupno ostvarenje ciljeva najveći postotak realizacije od 80 posto ostvaren je u Republici Srpskoj, slijedi državni nivo sa ukupno ostvarenim napretkom od 75 posto, te Federacija BiH sa napretkom od 71 posto, dok je Brčko Distrikt BiH ispunio 70 posto ciljeva iz RAP1. Najviše je ciljeva, gledajući po reformskim oblastima iz Revidiranog akcionog plana 1, ostvareno u oblasti javne finansije (83 posto), dok je e-uprava i dalje oblast u kojoj je zabilježena najmanja realizacija ciljeva, i to 60 posto.