Na temelju Odluke o prodaji službenog vozila Ureda koordinatora za reformu javne uprave broj: 03-16-2-61-1/18 od 26.03.2018. godine i člana 2. Instrukcije o načinu i pravilima sprovođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju motornih vozila proračunskih korisnika – institucija Bosne i Hercegovine, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine broj: 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016. godine, Ured koordinatora za reformu javne uprave, objavljuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA
PRODAJU JEDNOG PUTNIČKOG VOZILA U VLASNIŠTVU UREDA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE PUTEM JAVNE LICITACIJE

 

 

 

I. Predmet prodaje:
Marka i model vozila: OPEL ASTRA CLASSIC A-H

Boja vozila: Metalik siva

Registarske oznake i istek registracije:  T53-K-887 ; 06.02.2019.

Godina proizvodnje i broj pređenih kilometara na dan 11.04.2018. godine: 2007. godine; 164817 kilometara;

Broj šasije i zapremina motora:  WOLOTGF-488G069261; Dizel; 1686cm3; 59 KW

Početna vrijednost vozila u KM:  4.674,35

II. Pravo učešća
Pravo učešća na licitaciji imaju domaće i strane fizičke i pravna osobe, koja izvrše uplatu depozita u vrijednosti od 6% početne vrijednosti vozila za koji se ponuda dostavlja.
Depozit u iznosu od 280 KM može se uplatiti svakim radnim danom od 13:00 do 16:00 sati na blagajni Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6, Sarajevo, IV sprat.
Pravo učešća u postupku licitacije nemaju zaposleni u Uredu koordinatora za reformu javne uprave i članovi njihove uže porodice.
III. Pregled vozila i rok za prijavu učešća u licitaciji
1) Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez prava na naknadne prigovore i žalbe koje se odnose na predmet prodaje.
2) Vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 17.05. do 25.05.2018. godine, u periodu od 13:00 do 16:00 sati, na parkingu KJKP RAD, kod Vrbanja mosta (Most Suade Dilberović i Olge Sučić), Trg BiH 1, Sarajevo .
3) U vezi pregleda vozila možete kontaktirati vozače Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Gruju Simanića na telefon broj: 065/ 294-961 i Emira Musića na telefon broj: 061/ 551-904.

IV. Dostavljanje ponude
(1) Ponude u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti sa naznakom «NE OTVARAJ – Ponuda za prodaju vozila putem javne licitacije u Uredu koordinatora za reformu javne uprave», sa dokazom o izvršenoj uplati depozita, primaju se najkasnije do 28.05.2018. godine, do 12:00 sati. Ponude se predaju preporučeno putem pošte ili direktno na protokol Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6, IV sprat.
(2) Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu.
(3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 28.05.2018. godine u 13:00 sati na adresi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6, Sarajevo, sala u prizemlju.
(4) Otvaranju ponuda, odnosno na javnom nadmetanju mogu učestvovati fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili opunomoćenik za učešće u postupku licitacije.

V. Sadržaj ponude
(1) Ponuda obavezno treba da sadrži:
a) Ako ponudu dostavlja fizička osoba:
1. ime i prezime,
2. ime jednog roditelja,
3. adresu i broj telefona,
4. broj tekućeg računa i naziv banke,
5. ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta,
6. iznos ponude u KM,
7. dokaz o uplati depozita,
8. ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja.

b) Ako ponudu dostavlja pravna osoba:
1. naziv pravne osobe,
2. adresu i broj telefona,
3. Rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog tijela,
4. ime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije,
5. broj žiro računa i naziv banke,
6. iznos ponude u KM,
7. dokaz o uplati depozita,
8. ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja i ovjerena pečatom pravne osobe.
Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži naprijed navedene podatke i čiji je iznos jednak ili veći od početne cijene vozila.
Nepotpune i neblagovremeno dostavljene ponude se neće uzimati u razmatranje. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.
Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

VI. Tok licitacije
(1) Postupak nadmetanja odnosno licitacije počinje registracijom ponuđača koja podrazumijeva provjeru identiteta podnositelja ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika.
(2) Predsjedatelj povjerenstva otvara ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži:
a. Naziv ponuđača,
b. Redni broj ponude po prispijeću,
c. Ponuđeni iznos i
d. Prihvatljivost ponude.
(3) Ponude koje ne sadrže uvjete prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku prodaje.
(4) Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.
(5) Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i dostavi ponudu na početnu vrijednost/cijenu ili veći iznos, Povjerenstvo ga proglašava pobjednikom licitacije.
(6) Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najviša cijena ponude, Povjerenstvo daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu.
(7) Nakon zaključene licitacije, utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatira se da je imovina prodana najpovoljnijem ponuđaču, odnosno ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu za navedeno motorno vozilo.
(8) Zapisnik sa otvaranja ponuda potpisuju svi prisutni.
(9) Ponuđač ima pravo povući ponudu pisanim putem, a obavijest o povlačenju ponude mora stići u prostorije Ureda koordinatora za reformu javne uprave u istom roku u kojem je mogao dostaviti ponudu, u suprotnom, nema pravo na povrat uplaćenog depozita.

VI. Obaveze kupca
1) Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac dužan je pristupiti zaključenju ugovora po pozivu a najduže u roku od sedam dana po završetku postupka javnog nadmetanja, i istom će biti vraćen uplaćeni iznos depozita po dostavljanju dokaza o uplati punog licitiranog iznosa.
2) Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora, sa naznakom svrhe uplate „Kupovina putničkog vozila Ureda koordinatora za reformu javne uprave“ na jedan od sljedećih depozitnih računa JRT Trezora BiH:

1. UniCredit Bank d.d. Mostar broj računa: 3380002210018390,
2. UniCredit Bank a.d. Banja Luka broj računa: 5517902220404858,
3. Nova Banka a.d. Banja Luka broj računa: 5556000031201417,
4. NLB Banka a.d. Banja Luka broj računa: 5620128137723339.
Polja koja se odnose na uplatu sredstava moraju biti popunjena na sljedeći način:
Polje: Broj poreskog obveznika – treba da sadrži jedinstveni matični broj građanina, ukoliko uplatu vrši fizičko lice ili trinaestocifreni identifikacioni broj pravne osobe, ukoliko uplatu vrši pravno lice;
Polje: Vrsta uplate – za svaku uplatu treba biti „0“;
Polje: Vrsta prihoda – 811114;
Polje: Opština – treba da sadrži šifru opštine prebivališta – sjedišta uplatioca;
Polje: Poreski period – treba da odgovara datumu uplate;
Polje: Budžetska organizacija: 0206999
Polje: Poziv na broj – 0000000000

3) Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi Kupac
4) Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.
5) Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili odustane od već potpisanog ugovora), uplaćeni depozit mu se neće vratiti. Ured koordinatora za reformu javne uprave će sklopiti ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.
6) Preuzimanje motornog vozila se vrši nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne vrijednosti na odgovarajućoj lokaciji.

VII. Dodatne informacije
Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, depozit se vraća isti dan na blagajni Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6, IV sprat.
U postupku licitacije primjenjuju se pravila Instrukcije o načinu i pravilima sprovođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju motornih vozila proračunskih korisnika – institucija Bosne i Hercegovine broj: 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016. godine, koja je dostupna na web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH na sljedećem linku https://www.mft.gov.ba/bos/images/stories/uputstva/2016/instukcijalicitacija.pdf i ponuđači su dužni prije pristupanja sastavljanju ponude upoznati se sa sadržajem iste. Sve što nije naznačeno u Javnom pozivu, a predmet je navedene Instrukcije se primjenjuje i ponuđači se ne mogu pozvati na nepoznavanje propisa.

Obrazac možete preuzeti ovdje OBRAZAC