Ciljevi navedeni u šestom nacrtu Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2017. – 2022. suviše su ambiciozni, a preporuke EC DG NEAR, SIGMA i Delegacije Evropske unije u BiH odnose se na smanjivanje broja indikatora.

Ovo je na današnjem sastanku predstavnika Zajedničke radne grupe za izradu nove strategije istakla Maria Chirilli, politička savjetnica u DEU u BiH.

Ona je naglasila da EC/DEU cijeni napore koji su učinjeni na poboljšanju teksta samog dokumenta te istakla da je potrebno dodatno prilagoditi ciljeve i indikatore, kako bi dokument bio realističniji i provodiv. Šesti nacrt dokumenta ocijenila je kvalitetnim.

Sastanak je okončan zaključkom da će preporuke EC/DEU BiH činiti sastavni dio zapisnika koji će biti poslan koordinatorima za reformu javne uprave sa molbom da svako od njih, unutar upravnog nivoa, obavi dodatne konsultacije sa predstavnicima tematskih radnih grupa.

Plan je da se finalni nacrt dokumenta završi tokom naredne dvije sedmice, a da se krajem marta ove godine održi novi sastanak Zajedničke radne grupe na kojoj bi se članovi Zajedničke radne grupe  izjasnili o tekstu dokumenta, a nakon čega bi isti mogao biti poslan na usvajanje Vijeću ministara BiH, vladama entiteta i Brčko distrikta BiH.

Današnjem sastanku Zajedničke radne grupe nisu prisustvovali predstavnici iz Republike Srpske.