Drugi sastanak Specijalne grupe za reformu javne uprave (SG RJU) za Bosnu i Hercegovinu je održan 30. januara 2018. godine u Sarajevu. Sastankom su kopredsjedavali g. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine i g-đa. Michela Matuella, šef jedinice za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu u Generalnoj direkciji za susjedstvo i pregovore o proširenju.

Svrha sastanka SG RJU je bila, u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da nastavi redovan dijalog o politici između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine kako bi se raspravio i procijenio napredak u provedbi reformi javne uprave u šest ključnih oblasti, t.j. strateški okvir za reformu javne uprave, razvoj politika i koordinacija, državna služba i upravljanje ljudskim resursima, odgovornost, isporuka usluga i upravljanje javnim finansijama.

Evropska komisija je pozdravila dalji napredak u razvoju Strategije RJU takođe i kroz posebnu radionicu sa nadležnim vlastima. Naglašena je važnost osiguranja jakog rukovodstva za koordinaciju provedbe reforme i nastavak Fonda za RJU kao jednog od glavnih resursa za provedbu Strateškog okvira za RJU.

U oblasti upravljanja javnim finansijama, Evropska komisija je izrazila zabrinutost najavljenim vremenskim okvirom za razvoj strategije za cijelu zemlju. U oblasti reforme državne službe, Evropska komisija je pozvala sve nivoe vlasti da spriječe svu buduću politizaciju državne službe usklađivanjem i poravnanjem zakona o državnoj službi sa principima javne uprave. U oblasti razvoja politika i koordinacije, Bosna i Hercegovina se ohrabruje da poveća harmonizaciju sektorskih politika, poboljša kontrolu kvaliteta politika i pojasni institucionalne odgovornosti za izradu politika.

U pogledu poboljšanja kvaliteta zakonodavstva i politika, Komisija je naglasila važnost javnih konsultacija i povećanog korištenja procjene uticaja. Vezano za odgovornost, Komisija je preporučila da institucije osiguraju proaktivno otkrivanje informacija javnosti, uključujući dostupnost konsolidovanih pravnih tekstova i provedbu Ombudsmanovih preporuka.