Na finalnoj konferenciji projekta Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke“, održanoj danas u Sarajevu, predstavljeni su ključni rezultati ovog projekta koji je implementirao konzorcij firmi „iBusiness d.o.o. Istočno Sarajevo i Net-pro d.o.o. Brčko“.

Projektom je pružena podrška efikasnijem i efektivnijem radu organa državne službe/uprave kroz unapređenje metodologije za procjenu potreba za obukama i identifikacije potrebnih znanja i vještina kao temelja za iniciranje programa obuke i usavršavanja, te razvoj metodologije za evaluaciju primjene stečenih znanja na radnom mjestu i neposrednom radnom okruženju. Projekat je implementiran u saradnji sa Agencijom za državnu službu BiH, Agencijom za državnu službu Federacije BiH, Agencijom za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenjem za ljudske resurse Brčko distrikta BiH koje su ključni korisnici projekta..

„Iako je potreba za obukom državnih  službenika često na meti kritika javnosti kroz različite edukacije postiže se višestruka dobit za institucije, ali i za građane, prije svega u poboljšanju kvaliteta dobijenih usluga. Obezbjeđivanje efikasne obuke državnih službenika je važan preduslov za efikasniju javnu službu“, izjavio je doc. dr. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i dodao da obuke nisu stvar izbora već pravo i obaveza državnih službenika.

Prema njegovim riječima, najveći izazov često predstavlja definisanje potrebnih obuka kako bi se efikasnost službe unaprijedila, ali i mjerenje stvarnih efekata koje je obuka imala na rad državne uprave.

Tokom perioda implementacije projekta, više od 250 rukovodećih i državnih službenika koji se bave upravljanjem ljudskim resursima sa nivoa BiH, FBiH, RS i BDBiH prošli su obuku o primjeni pomenutih metodologija, dok je 22 službenika edukovano za trenere u ovoj oblasti

U okviru završne konferencije promoviran je Priručnik za analizu potreba i evaluaciju efekata obuka, koji će prema riječima ključnog eksperta na projektu, dr. Ranka Markuša doprinjeti djelotvornosti rada javne uprave za procjenu potreba za obukama kroz primjenu metodologije kojom će se ocjenjivati da li su te obuke bile korisne, odnosno da li su uticale na promjenu efikasnosti na radnom mjestu. Prema njegovim riječima, projekat je također doprinio izgradnji kapaciteta zaposlenih u organima državne službe/uprave u BiH iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Projekat je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a njegova implementacija je trajala 12 mjeseci.