S ciljem održivosti korištenja CAF-a kao jednostavnog i efikasnog modela za unapređenje kvaliteta rada i usluga institucija, te ostvarenja mogućnosti da stručnjaci iz javne uprave pružaju podršku zainteresiranim institucijama, 2015. godine je obučeno 15 osoba iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine za CAF trenere/ice. Certificirani treneri/ce dali su doprinos u pružanju podrške u osam institucija koje su izrazile želju za uvođenje CAF modela tokom 2016. i 2017. godine. U nastavku jačanja kapaciteta u novembru 2017. održan je drugi val obuke novih CAF trenera/ica. Rukovodstvo sljedećih institucija imenovalo je predstavnike/ce za CAF Train the Trainers obuku, te je izražena spremnost institucije da certificirani treneri/ce u nastavku daju podršku drugim, sličnim institucijama:

  1. Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH
  1. Agencija za statistiku BiH
  2. Agencija za državnu upravu BiH
  3. Agencija za državnu upravu RS
  4. Agencija za državnu službu FBiH
  5. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
  6. Visoko sudsko i tužilačko vijeće
  7. Institut za mjeriteljstvo BiH
  8. Ured koordinatora za reformu javne uprave
  9. Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona

Očekuje se veći broj institucija koje će se u sljedećem periodu odlučiti za implementaciju CAF-a, tako da su CAF eksperti/ce i treneri/ce u BiH spremni.

Obuku je držao Nick Thijs, međunarodni stručnjak za CAF, i Tihana Puzić, viša savjetnica u GIZ Programu jačanja javnih institucija.