Drugi ciklus obuke iz oblasti razvoja javnih politika, organiziran kroz projekat „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)“, održan je 25. i 26. aprila 2017.g. na Jahorini.

Polaznici obuke su bili službenici ministarstava i upravnih organizacija Bosne i Hercegovine, a tema koja je obrađena je bila „Formulacija javnih politika“ sa posebnim osvrtom na SIGMA principe javne uprave.

Pored teoretskog dijela, polaznici su imali i praktičan dio obuke, gdje su na konkretan problem iz svakodnevnog života primjenjivali znanja predočena u teoretskom dijelu, sa ciljem da se teoretska znanja shvate i usvoje na pravilan način. Ovakvim spojem teoretskih predavanja i simulacijama donošenja javnih politika u odnosu na realne životne situacija se maksimizira efikasnost obuke, kako u prihvatanju teoretskih znanja, tako i razvijanju vještina za formulaciju javnih politika.

Nakon završetka ovog ciklusa obuka, polaznici će u institucijama iz kojih dolaze otpočeti sa razvijanjem odabrane javne politike iz programa rada svake institucije, primjenjujući znanja stečena na ovom , kao i na slijedećim ciklusima obuke (ima ih ukupno četiri), a uz mentorsku podršku SPPD II projekta. Krajnji cilj je razvijena odabrana javna politika primjenom metodologije SIGMA 12 koraka uz mentorsku podršku SPPD II projekta, što vodi trajnoj uspostavi pomenute metodologije u donošenju javnih politika, kao jednog odrezultata reforme javne uprave u BiH.

Projekat „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II (SPPD II)“je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave.