Danas se na Vlašiću, sa početkom u 10:00 sati, održava sjednica Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, za oblast Upravni postupci i upravne usluge.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice NT
  2. Informacija o stanju na projektu „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a    za kontrolu propisa i uspostavljanje sitema redukcije administrativnih prepreka“
  3. Usaglašavanje projektne dokumentacije za „ Mjerenje zadovoljstva korisnika upravnih usluga“
  4. Stanje u oblasti, nerealizirani ciljevi
  5. Razno.