OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

IDB/JIB 4200334950020

Kontakt osoba Sandra Janjić

Adresa Vrazova 9

Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)

Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telefon (033) 565-760

Faks (033) 565-761

Elektronska pošta parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa www.parco.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Adresa: Maršala Tita 9a/I

Telefon: (033) 251-590

Faks: (033) 251-595

E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba

Web: https://www.ejn.gov.ba

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka roba za implementaciju projekta “Nadogradnja i uspostavljanje sistema za e-sjednice vlada”

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka roba za implementaciju projekta ” Nadogradnja i uspostavljanje sistema za e-sjednice vlada”

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod Opis

Glavni predmet 48800000-6 Informacijski sistemi i serveri

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Javna nabavka roba za implementaciju projekta ” Nadogradnja i uspostavljanje sistema za e-sjednice vlada”

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1025700,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

3 / 6

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.12.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.12.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.12.2016. 12:15:00

Adresa i mjesto Vrazova br.9 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zainteresovani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije do 16.12.2016.godine.

INTERNATIONAL NOTICE – SUMMARY

 

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name: Public Administraction Reform Coordinators Office

UIN: 4200334950020

Contact person: Sandra Janjić

Telephone: (033) 565-760

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

goods

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

48800000-6

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

16.12.2016.

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time: 26.12.2016. 12:00:00

Address and place: Vrazova br.9 Sarajevo