ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

ОДЈЕЉАК И: УГОВОРНИ ОРГАН

И 1. Подаци о уговорном органу

Назив КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

ИДБ/ЈИБ 4200334950020

Контакт особа Сандра Јањић

Адреса Вразова 9

Поштански број 71000 Сарајево (бхп)

Опћина/Град Сарајево Центар (Сарајево)

Телефон (033) 565-760

Факс (033) 565-761

Електронска пошта парцо.оффице@парцо.гов.ба

Интернет адреса њњњ.парцо.гов.ба

И 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће

Као под И 1.

И 4. Адреса за додатне информације

Као под И 1.

И 5. Врста уговорног органа, ниво и главна ђелатност

И 5.а. Врста

Институција власти из члана 4. став (1) тачка а) ЗЈН

И 5.б. Ниво

Државни ниво

И 5.ц. Ђелатност

Адреса: Маршала Тита 9а/И

Телефон: (033) 251-590

Факс: (033) 251-595

Е-маил: ејн@јавненабавке.гов.ба

Њеб: хттпс://њњњ.ејн.гов.ба

Извршна власт

И 6. Заједничка набавка

Не

И 7. Набавка у име других уговорног органа?

Не

ОДЈЕЉАК ИИ: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

ИИ 1. Врста уговора

Робе, Куповина

ИИ 2. Пођела на лотове

Не

ИИ 3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не

ИИ 4. Опис

ИИ 4.а. Назив предмета уговора

Јавна набавка роба за имплементацију пројекта “Надоградња и успостављање система за е-сједнице влада”

ИИ 4.б. Кратак опис предмета уговора

Јавна набавка роба за имплементацију пројекта ” Надоградња и успостављање система за е-сједнице влада”

ИИ 4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

Главни рјечник

Код Опис

Главни предмет 48800000-6 Информацијски системи и сервери

ИИ 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

ИИ 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

ИИ 6. Укупна количина или обим уговора

Јавна набавка роба за имплементацију пројекта ” Надоградња и успостављање система за е-сједнице влада”

ИИ 6.а. Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

1025700,00

ИИ 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

Као у ТД

ИИ 9. Трајање уговора или рок извршења

12 мјесеци

ОДЈЕЉАК ИИИ: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ИИИ 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду?

Да.

Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.

ИИИ 2. Да ли се захтијева гаранција за извршење уговора?

Да.

Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији.

ИИИ 4. Ограничења за учешће

Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији.

ИИИ 5. Способност за обављање професионалне ђелатности

Као у ТД

ИИИ 6. Економска и финансијска способност

Као у ТД

ИИИ 7. Техничка или професионална способност

Као у ТД

ИИИ 8. Резервисан уговор

Не

ОДЈЕЉАК ИВ: ПОСТУПАК

ИВ 1. Врста поступка

Отворени поступак

ИВ 2. Критериј за дођелу уговора

Најнижа цијена

ИВ 3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

ИВ 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки?

Да

ИВ 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до

16.12.2016.

ИВ 4. Да ли се намјерава користити е-аукција?

Не

ИВ 5. Да ли је објављено претходно информацијско обавјештење?

Не

ИВ 6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум и вријеме 26.12.2016. 12:00:00

ИВ 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда

Датум и вријеме 26.12.2016. 12:15:00

Адреса и мјесто Вразова бр.9 Сарајево

ОДЈЕЉАК В: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересовани понуђачи могу тражити појашњење тендерске документације до 16.12.2016.године.

INTERNATIONAL NOTICE – SUMMARY

 

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name: Public Administraction Reform Coordinators Office

UIN: 4200334950020

Contact person: Sandra Janjić

Telephone: (033) 565-760

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

goods

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

48800000-6

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

16.12.2016.

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time: 26.12.2016. 12:00:00

Address and place: Vrazova br.9 Sarajevo