Predstavnici Svjetske banke u BiH jučer su posjetili Ured koordinatora za reformu javne uprave gdje su sa Draganom Ćuzulanom , koordinatorom za RJU i njegovim saradnicima razgovarali o aktivnostima na pripremi izrade novog strateškog okvira.

Zahid Hasnain, specijalista za javni sektor u Svjetskoj banci informisao je prisutne o podršci koju će Svjetska banka pružiti BiH u oblasti upravljanja javnim finansijama  u narednom periodu, a prvenstveno u segmentu fiskalne kontrole.

Predstavnici Svjetske banke interesirali su se da li će racionalizacija i optimizacija reforme javne uprave biti dio novog strateškog okvira te su informisali učesnike sastanka o projektu Svjetske banke na izradi registara zaposlenih u javnoj upravi na području BiH.

Aleksandar Karišik, šef operativne jedinice u Uredu koordinatora za reformu javne uprave izjavio je da SIGMA principi nisu ova otvorena pitanja na adekvatan način adresirali u dokumentu Principi javne uprave, koji čini okvir za novu strategiju reforme javne uprave. Međutim,  dodao je, da se Reformska agenda bavi ovim problemom te da je opredjeljenje Ureda koordiantora za reformu javne uprave da se prilikom izrade nove strategije uzme u obzir i Reformska agenda.