Dragan Ćuzulan , koordinator za reformu javne uprave u BiH, nakon danas održanog prvog sastanka članova tematskih radnih grupa za izradu novog strateškog okvira za provedbu reforme javne uprave u Sarajevu izjavio je da se reforma javne uprave u BiH mora brže provoditi kako bi građani dobili kvalitetniju, profesionalniju, efikasniju i odgovorniju javnu upravu koja će na najbolji način odgovoriti potrebama cijelog društva.

„Uspostavljanje funkcionalnije javne uprave predstavlja jedan od glavnih izazova procesa pridruživanja BiH Evropskoj uniji, a  koji direktno utiče na sposobnost vlada da pružaju javne usluge i podstiču konkurentnost i rast“, kazao je Ćuzulan.

Obraćajući se predstavnicima institucija uprave koje su Vijeće ministara BiH i vlade entiteta i Brčko distrikta BiH imenovale za rad u tematskim radnim grupama,  Ćuzulan je istakao da očekuje da će članovi radnih grupa na ovom, ali i narednim sastancima, usaglasiti nove preporuke od značaja za proces reforme javne uprave za svaku od pet tematskih oblasti: izrada i koordinacija javnih politika, državna služba i upravljanje ljudskim resursima, odgovornost, pružanje usluga i finansijsko upravljanje u javnom sektoru.

Ove oblasti činit će okosnicu nove strategije reforme javne uprave i to na osnovu principa javne uprave koje je definisala Evropska komisija. sast

Na individualnim sastancima radnih grupa, u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave, prezentirane su i analize u svakoj od navedenih pet oblasti koje su nastale temeljem SIGMA izvještaja o mjerenju početnog stanja u zemljama Zapadnog Balkana, pa i u BiH.

Neke od preporuka za budući strateški okvir za reformu javne uprave (strategija i prateći akcioni plan), između ostalog, su: omogućiti koherentan razvoj javnih politika i usaglašeno strateško i srednjoročno planiranje u BiH kao i efikasan javni nadzor nad provodjenjem javnih politika i strateških opredjeljenja kroz redovno praćenje i informiranje javnosti o ostvarenim rezultatima strategija, politika i propisa; usvojiti dokument „Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH“ na svim nivoima vlasti; otkloniti sve pravne prepreke za implementaciju elektroničkih usluga, izvršiti popis svih subjekata javne uprave u BiH kroz katalog institucija ili neki drugi opšteprihvatljiv dokument… U oblasti transparentosti rada javne uprave preporuka je usvajanje standarda proaktivne transparentosti, a u domenu javnih finansija jedna od preporuka je potpuno uvođenje programskog budžetiranja u javnoj upravi u BiH.

Ove, ali i analize koje je izradio Ured koordinatora za reformu javne uprave o postignutom napretku u provedbi mjera iz prethodne strategije  reforme javne uprave, poslužit će članovima radnih grupa da identifikuju strateške prioritete i ciljeve novog strateškog okvira kako bi se unaprijedilo stanje javne uprave u BiH.