Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj u ponedjeljak u Sarajevu dali su saglasnost na prijedlog odluke o dodjeli ugovora za projekat „Javno privatno partnerstvo“.

„Model javno privatnog partnerstva dobiva sve više na značaju, naročito u vremenu kada se vlade suočavaju s izazovnim zadatkom zaštite javnog  interesa s jedne strane i zadovoljavanja potreba stanovništva s druge strane. Očekivanja stanovnika rastu kako raste njihova potražnja za što boljim javnim uslugama po što nižim cijenama.  Stoga je ovakav jedan projekat, koji ima za cilj uspostavljanje funkcionalnih sistema javno privatnog partnerstva u BiH u skladu sa evropskim standardima i najboljim evropskim praksama, jako značajan za reformu javne uprave“, rekao je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave BiH.

Implementacijom projekta predviđen je, između ostalog, razvoj zakonodavstava u ovoj oblasti kao i  harmonizacija već postojećeg zakonodavstva koja se odnosi na  javno privatno partnerstva u BiH, obuka i izgradnja kapaciteta relevantnih institucija za sprovođenje partnerstva kao i  obuka privatnog sektora o mogućnostima za poslovanje u okviru JPP koncepta, stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za poslovne subjekte u okviru JPP koncepta ali i edukacija šire javnosti o prednostima pruženim putem efikasnog JPP.  

„Predviđeno je i pilotiranje dva manja projekta za nivo Federacije BiH i Republike Srpske, a šta će biti fokus tih projekata odlučit će korisnici u toku same implementacije“, kazao je Ćuzulan i dodao da su korisnici projekta: Ministarstvo finansija RS, Federalno ministarstvo finansija, Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Direkcija za evropske integracije, komisije za koncesije sa nivoa BiH, FBiH i RS i Komisija za Javno privatno partnerstvo Brčko distrikta BiH.        

Projekat je iniciran u oblasti Javne finansije i zasnovan na realizaciji ciljeva Revidiranog Akcionog plana 1, a odnosi se na pristupanje sistemu razvoja javno-privatnog partnerstva kao jednog od mogućih finansijskih instrumenata koji bi mogao pospješiti ili rasteretiti javnu potrošnju i ojačati investicije“.  

Projekat će biti implementiran na nivou Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Javno-privatno partnerstvo je model dugoročnoga ugovornog partnerskog odnosa između javnog i privatnog sektora, koji može uključivati financiranje, projektiranje, gradnju, upravljanje i/ili održavanje infrastrukture i/ili pružanje usluga od strane privatnog sektora, koje tradicionalno nabavlja i pruža javni sektor.