Završna konferencija projekta "Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora" održana je 30.03. 2016. godine u prostorijama delegacije EU u Sarajevu.

Učesnicima konferencije obratio se Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave:

"Poštovani gdine Asin, cijenjene predstavnici korisničkih institucija, drage kolege,

zadovoljstvo mi je što prisustvujem završetku ovog, za reformu javne uprave, vrlo bitnog projekta.

Približavanje Evropskoj uniji jedan je od najvažnijih prioriteta vlasti Bosne i Hercegovine. A, da  bi postala dio porodice evropskih zemalja naša zemlja mora ispuniti jedan od zahtjeva – modernizati javnu upravu.  Osim doprinosa procesu evropskih integracija, uspostava dobre i funkcionalne uprave preduslov je za razvoj demokratskog upravljanja, izgradnju i održavanje povjerenja u vladu.  Dobra uprava treba da bude na usluzi zajednici i da promoviše povjerenje  društva u izvršnu vlast čime doprinosi političkoj stabilnosti i podstiče ekonomski razvoj i socijalno blagostanje.

Ojačati  upravno odlučivanje kao ključnu komponentu interakcije između uprave i građana, te ga načiniti funkcionalnim, pouzdanim, efikasnim, transparentnim i odgovornim sredstvom jedne moderne javne uprave usmjerene ka građanima koje opslužuje, bolje osposobljene za pridruživanje evropskom upravnom prostoru – opšti je cilj reforme javne uprave u BiH u oblasti Upravnog postupka i upravnih usluga definisanog Strategijom reforme javne uprave. Da bi uprava mogla da bude na usluzi građanima, potrebni su joj obrazovani i stručno osposobljeni državni službenici, a na šta se BiH obavezala potpisujući Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

Kao doprinos reformisanoj, transparentnoj i uslugama orjentisanoj javnoj upravi, zajedno sa institucijama sa nivoa BiH, RS, FBiH i Brčko distrikta BiH, implementiran je i ovaj projekat čije su aktivnosti, između ostalog, bile usmjerene na obuku oko 2.000 službenika  – voditelja upravnih postupaka i inspektora u javnoj upravi o efikasnom nadzoru upravnih postupaka i procesa donošenja odluka unutar same uprave.  Cijenim da je projekat implementiran u pravom trenutku, a imajući u vidu da su u dosadašnjoj praksi uočene nepravilnosti u primjeni važećih zakona o upravnom postupku i zakona o opštem upravnom postupku kao i da su ranije analize ukazale na šutnju administracije, rješavanje predmeta van zadatih rokova i sl.

Stoga, želim da vjerujem da će obuke koje su realizirane pomoći državnim službenicima da u budućnosti na pravilan način primijene efikasne mehanizme provedbe propisa i upravnog nadzora, koji su karakteristika savremenog upravnog postupka. Rezultati projektnih aktivnosti nesumnjivo pokazuju potrebu za permanentno usavršavanje državnih službenika koji rade na poslovima upravnog postupka i inspektora.  U tom svjetlu, nadam se  da će nadležne agencije za edukacije državnih službenika, kroz svoje kratoročne i dugoročne programe, nastaviti provoditi slične obuke, a koristeći materijale i iskustva ovoga projekta.

Očekujem da će voditelji upravnih postupaka i inspektori na temelju znanja koje su usvojili na provedenim obukama u narednom periodu na stručan i kvalitetniji način voditi upravne postupake a što bi u konačnici imalo za cilj veće zadovoljstvo građana i društva u cjelini, smanjenje broja žalbenih postupaka i manje budžetske troškove.

Dozvolite mi još da se zahvalim predstavnicima korisničkih institucija koje su dale aktivan doprinos u implementaciji projekta, implementatorima koji su kvalitetno i uspješno okončali posao te Delegaciji Evropske unije  koja pomaže proces modernizacije uprave u BiH.

Hvala vam."