Izvještaj o mjerenju početnog stanja u javnoj upravi BiH iz 2015. godine, planovi za naredni monitoring u procesu reforme javne uprave kao i prezentacija Operativnog plana za izradu novog strateškog okvira RJU, bile su teme sastanka koji je održan danas u Sarajevu, a u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave i OECD/SIGMA uz podršku Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj daje  pregled stanja u oblastima izrade i koordinacije politika, državne službe i upravljanja ljudskim potencijalima, odgovornosti, pružanja usluga i upravljanja javnim finansijama. Radi se o oblastima koje su označene kao ključne u razgovorima između BiH i Evropske komisije do 2020. godine. Iste oblasti obuhvataju i Principi reforme javne uprave, a na osnovu kojih će i u narednom periodu biti vršeno mjerenje stanja u BiH i još šest zemalja. Principi definišu šta dobro upravljanje podrazumijeva u praksi i ističu glavne zahtjeve koji države moraju ispuniti tokom procesa EU integracija

Massimo Mina, otpravnik poslova Delegacije EU u BiH je rekao: "EU je pratila i podržavala reformu javne uprave u BiH i nadamo se da ćemo vidjeti opipljive rezultate koji će imati neposredan uticaj na napredak zemlje u procesu integracije u EU, ali i na ekonomiju, demokratsko upravljanje i život građana. Očekujemo da BiH slijedi druge zemlje regiona i da uspostavi Specijalnu grupu za reformu javne uprave pod Procesom stabilizacije i pridruživanja, koja bi rapravila zaključke Izvještaja mjerenja početnog stanja u BiH iz 2015. godine, koji je danas predstavljen. EU je spremna, kao i uvijek, podržati vlasti u ovom procesu.“

„U izvještaju OCDE/SIGMA navodi se niz preporuka, a između ostalog, da fragmentacija i manjak koordinisanih rješenja u okviru zemlje imaju direktan uticaj na isporuku usluga građanima i poslovnim subjektima, i negativan uticaj na uspostavljanje profesionalne javne službe zasnovane na zaslugama“, izjavio je Piotr Nils Gorecki, viši savjetnik OECD/SIGMA.  

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH istakao je da Izvještaj imaj veliku vrijednost za Ured koordinatora jer preporuke ugrađene u novi strateški okvir mogu pomoći da u naredne četiri godine osiguramo napredak u dosezanju Principa javne uprave, a upravni sistem dodatno ojačamo i približimo standardima evropskog administrativnog prostora.

„ Reforma javne uprave jedna je od najvažnijih reformi u svakoj zemlji, ne samo zato što pruža okvir za provođenje drugih politika, nego i zbog činjenice da omogućava izgradnju sistema koji pruža čvrstu osnovu za provođenje pravne tekovine Unije“, istakao je Ćuzulan i dodao da je izuzetno je važno, a u kontekstu planova za dalje napredovanje zemlje u procesu pridruživanja, „da se što prije fokusiramo na izradu i provođenje novog strateškog okvira za reformu javne uprave i osiguramo primijetan napredak“.  Govor koordinatora za reformu javne uprave možete pročitati ovdje.

Sastanak je bio prilika da predstavnici institucija koji su aktivno uključeni u proces reforme javne uprave u BiH, kao i dužnosnici i službenici koji su dali doprinos u pripremi izvještaja daju SIGMA-i povratne informacije o Izvještaju koji je dostupan na www.parco.gov.ba

Na sastanku je zaključeno da će Ured koordinatora u saradnji sa koordinatorima za RJU, uz saglasnost Vijeća ministara BiH/vlada entiteta i Brčko distrikta BiH operacionalizovati rad radnih grupa za pripremu novog strateškog okvira reforme javne uprave kao i da će nacrt nove strategije reforme javne uprave podnijeti Vijeću ministara BiH, Vladi Federacije BiH, Vladi Republike Srpske i Vladi Brčko distrikta BiH u junu 2016. godine, a nacrt Akcionog plana do septembra ove godine.  

Zaključci sa ovog sastanka bit će prezentirani Specijalnoj grupi za RJU, koja će biti pokretačka snaga diskusije između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine o prioritetima u području reforme javne uprave.