Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave učestvovao je u radu konferencije koja je od 3. decembra do 4. decembra 2015. godine održana u Parizu, u organizaciji OECD/SIGMA, o temi: „Izazovi reforme javne uprave u zemlјama zapadnog Balkana“.

Na konferenciji je prezentovan zbirni izvještaj o stanju u oblasti reforme javne uprave u zemljama zapadnog Balkana, te su učesnici imali priliku da na visokom nivou podijele dobre prakse i iskustva iz oblasti reforme javne uprave.

SIGMA izvještaj iz aprila ove godine, kao i izvještaj Evropske komisije za 2015. o napretku, konstatuje određena poboljšanja u smislu opšteg političkog ambijenta i opredjeljenja vlasti na svim nivoima, ali i određene nedostatke, između ostalog i u oblasti reforme javne uprave kao jednom od tri stuba reformi, pored vladavine zakona i ekonomskog upravljanja.

Sam izvještaj o reformi javne uprave će biti tokom januara 2016. prezentovan javnosti kroz zajedničku aktivnost SIGMA-e i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Karen Hill, šefica SIGMA-e programa govorila je o viziji budućnosti zemalja zapadnog Balkana i narednim koracima i izazovima.

Ona je rekla da će se tokom 2016. godine monitoring SIGMA-e koncentrisati na najviše dva polja: prikupljanje podataka u januaru koji bi se u maju 2016. dostavili Evropskoj komisiji i smanjenje opterećenja administracije.

Naredni koraci koji se planiraju su:  (1) SIGMA će sistematizovati informacije i prikupiti podatke iz 2015. za bazično mjerenje i poboljšati bazu podataka, (2) ovo će omogućiti SIGMA-i da bolje odgovori na ciljeve u skladu sa bazičnim informacijama, (3) Monitoring-okvir će biti napravljen na osnovu procjene za 2016. sa smanjenim brojem indikatora i potrebnih podataka i (4) ovo bi trebalo smanjiti opterećenje administracije pri pružanju podataka. Takođe su navedena 4 glavna izazova: (1) dostupnost evidencije (podataka) ostaje glavni izazov, (2) za kvalitet nije relevantno samo proizvođenje monitoring-izvještaja, jer tek efikasna upotreba podataka daje kvalitetnu politiku, (3) Evropska komisija u saradnji sa uredom za statistiku je ključna za poboljšanje kvaliteta statitističkih podataka i (4) SIGMA će nastaviti da radi sa institucijama zaduženim za RJU i u saradnji sa službama Evropske komisije kako bi se popravila dostupnost podataka za monitoring u 2017.

Državni koordinator za reformu javne uprave govorio je planiranju i prioritetizaciji nacionalnog i donatorskog finansiranja RJU, odnosno funkcionisanji Fonda za RJU. U svom izlaganju gdin Ćuzulan naglasio je da Fond predstavlja jedinstven modela u regionu koji je ocijenjen kao vrlo kvalitetan projekat i primjer dobrog ulaganja donatorske pomoći, zasnovan na decentralizovanom sistemu odlučivanja, raspodjele, kontrole i evaluacije, usmjeren na implementaciju reforme javne uprave kroz pripremu, nabavku i realizaciju specifičnih projekata kreiranih na osnovu identifikovanih prioriteta.

Pored gdina Ćuzulana, konferenciji je prisustvovala Mirsada Jahić, koordinatorica za reformu javne uprave Federacije BiH kao i Milovan Filimonović, državni sekretar pri Ministarstvu finansija Srbije, Avdullah Hoti, ministar finansija Kosova, Milena Harita, ministica za javnu upravu i inovacije Albanije, Marta Tomovska, ministrica za informacije i javnu upravu Makedonije i Jadranka Vojinović, državna sekretarka za javnu upravu pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore.