Sjednica Nadzornog tima za implementaciju za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima biće održana 03.12.2015. godine, sa početkom u 12:30 sati, u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, Kulovića 7, 71 000 Sarajevo.

Dnevni red:

1.    Usvajanje dnevnog reda

2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 04.06.2015.godine

3.    Razmatranje nacrta projektnog prijedloga „Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH za upravljanje ljudskim potencijalima (HRMIS) sa softverskim modulima u cilju davanja podrške reformi javne uprave“, dostavljenog od Agencije za državnu službu FBiH

4.    Razmatranje nacrta projektnog prijedloga i projektnog zadatka „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke“, uz učešće angažovanog eksperta dr. Zijade Rahimić

5.    Informisanje o toku pripreme projektnog zadatka za projekat „Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH“, uz učešće angažovanog eksperta mr. Kemala Kačapora

6.    Razno.