Sastanak Nadzornog tima za oblast unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u srijedu 11.11.2015. godine u prostorijama zgrade Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, sa početkom u 12:00 sati.

Dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima

2.    Projektni prijedlog „Izrada softvera za podršku izradi nacrta zakona i drugih propisa” – pribavljanje saglasnosti vlada

3.    Razmatranje kapaciteta korisnika projekta potrebnih za implementaciju Projektnog prijedloga „Baza zakonskih propisa”

4.    Razno.