Ured koordinatora izradio je Digitalnu strategiju te vas pozivamo da date svoje komentare na pripremljeni dokument.

Potreba za strateškim pristupom online komunikacijama proizlazi i iz činjenice da su one dio reforme javne uprave u BiH. Online komunikacija pripada 8. i 9. potpoglavlju (web stranice i direktna komunikacija sa građanima) iz 5. poglavlja Revidiranog akcionog plana Strategijе reforme javne uprave.

Iako dokument ne podliježe obavezi provođenja javnih konsultacija i nije pravno obavezujući,  pozvamo vas da učestvujete u njegovoj izradi kako bismo unaprijedili kvalitet dokumenta i osigurali dosljednu primjenu u transparentnom i efikasnom komuniciranju sa našim ciljnim javnostima.      

Proces javnih konsultacija otvoren je od 21.09.2015 do 15.10. 2015.

Predloženi tekst Digitalne strategije možete preuzeti ovdje.  

Obrazac za vaše komentare i prijedloge izmjena možete preuzeti ovdje , i dostaviti direktno na e-mail vedrana.faladzic@parco.gov.ba.

Ured koordinatora za reformu javne uprave unaprijed vam se zahvaljuje na komentarima.