OBAVJEŠTENJE O NABAVCI (BROJ 1438-1-2-14-3-2/15)

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave

IDB/JIB:4200334950020

Kontakt osoba: Mirnesa Mašić

Adresa: Vrazova 9

Poštanski broj: 71000

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

Telefon: 033565760

Faks: 033565761

Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba

Internet adresa: www.parco.gov.ba

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kao u Aneksu A-adresa preuzimanja /dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće:

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije:

Kao u Aneksu A-adresa preuzimanja /dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost:

I.5.a. Vrsta:

Institucija vlasti iz člana 4.stav (1) tačka a) ZJN

I.5.b. Nivo: Državni nivo

I.5.c. Djelatnost: Izvršna vlast

I.6. Zajednička nabavka: Ne

I.7. Nabavka u ime drugog ugovornog organa?

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovora: Usluge, ostale usluge

II.2. Podjela na lotove: Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora:

Nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora:

Predmet ovog postupka je nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Mapa puta za reformu registracije

poslovnih subjekata“.

II.4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Glavni predmet

Kod:85312320-8

Opis: Usluge savjetovanja

II.5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II.5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II.6. Ukupna količina ili obim ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Mapa puta za reformu registracije
poslovnih subjekata“

II.6.a.Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

262800,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 mjeseci od datuma zaključenja ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograničenja za učešće: (Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Kao u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost:

Kao u TD

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost:

Kao u TD

III 8. Rezervisani ugovor

Ne

III 9. Posebni ulovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora:

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.10.2015.

IV.3.c. Novčana naknada:

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV.6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum: 28.10.2015. Vrijeme: 13:00 h

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 28.10.2015; 13:00 h

Adresa i mjesto: Vrazova br.9, 71 000 Sarajevo

ANEKS A

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Mirnesa Mašić

Adresa Vrazova 9

Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)

Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telefon (033) 565-786

Faks (033) 565-761

Elektronska pošta:mirnesa.masic@parco.gov.ba

Internet adresa www.parco.gov.ba

 

INTERNATIONAL NOTICE -SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name Public Administration Reform Coordinator's Office

UIN 4200334950020

Contact person Mirnesa Mašić

Address Vrazova 9

Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-760

Fax number (033) 565-761

Email address parco.office@parco.gov.ba

Website address www.parco.gov.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in Annex A – Address for obtaining tender documents

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Public procument of consulting services for implementation of the project“Business Registration Reform Road Map”

II 1.b. Description of the object of the contract

Public procument of consulting services for implementation of the project “Business Registration Reform Road Map”

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary Code Description Main object 85312320-8 Counselling services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

262.800,00 without the VAT

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

19.10.2015.

III 2.c. The fee for the tender documents

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 28.10.2015. 13:00:00

Address and place Vrazova 9, 71 000 Sarajevo

ANNEX A

I 2. Address for obtaining tender documents

Contact person Mirnesa Mašić

Address Vrazova 9

Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-786

Fax (033) 565-761

Email address mirnesa.masic@parco.gov.ba