ОБАВЈЕШТЕНЈЕ О НАБАВЦИ (БРОЈ 1438-1-2-14-3-2/15)

Одјељак И: УГОВОРНИ ОРГАН

I.1. Подаци о уговорном органу

Назив: Уред/Канцеларија координатора за реформу јавне управе

ИДБ/ЈИБ:4200334950020

Контакт особа: Мирнеса Машић

Адреса: Вразова 9

Поштански број: 71000

Опћина/Град: Сарајево – Центар

Телефон: 033565760

Факс: 033565761

Електронска пошта: парцо.оффице@парцо.гов.ба

Интернет адреса: www.парцо.гов.ба

I 2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

:Као у Анексу А-адреса преузимања /доставе захтјева за тендерску документацију

I.3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће:

Као под I.1

I.4. Адреса за додатне информације:

Као у Анексу А-адреса преузимања /доставе захтјева за тендерску документацију

I.5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност:

I.5.а. Врста: Институција власти из члана 4.став (1) тачка а) ЗЈН

I 5.б. Ниво: Државни ниво

I.5.ц. Дјелатност: Извршна власт

I. 6. Заједничка набавка: Не

I.7. Набавка у име другог уговорног органа?

Не

Одјељак II: ПРЕДМЕТ УГОВОРА

II.1. Врста уговора: Услуге, остале услуге

II.2. Подјела на лотове:

Не

II.3. Да ли се намјерава закључити оквирни споразум?

Не

II.4. Опис

II.4.а. Назив предмета уговора: Набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта „Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката“

II.4.б. Кратак опис предмета уговора: Предмет овог поступка је набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта „Мапа пута за реформу регистрацијепословних субјеката“.

II.4.ц. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

Главни рјечник

Главни предмет

Код:85312320-8

Опис: Услуге савјетовања

II.5. Подаци о Споразуму о јавној набавци

II.5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)?

Не

II.6. Укупна количина или обим уговора Предмет овог поступка је набавка консултантских услуга за имплементацију пројекта „Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката“

II6.а.Процијењена укупна вриједност уговора без ПДВ-а у КМ

262800,00

II. 7. Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова

као у ТД

II. 9. Трајање уговора или рок извршења

6 мјесеци од датума закључења уговора

Одјељак III: ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

III.1. Да ли се захтјева гаранција за понуду?

Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

III.2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора?

Да (Детаљне информације и захтјеви дати у тендерској документацији)

III.4. Ограничења за учешће: (Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији)

III.5. Способност за обављање професионалне дјелатности:

Као у ТД

III.6. Економска и финансијска способност:

Као у ТД

III.7. Техничка или професионална способност: Као у ТД

III. 8. Резервисани уговор

Не

III. 9. Посебни улови за уговоре о јавним услугама

III. 9.а. Извршење услуга ограничено за одређену професију

Не

III. 9.б. Правне особе морају назначити имена и стручну квалификацију особа одговорних за извршење услуга

Одјељак IV: ПОСТУПАК

IV.1. Врста поступка:

Отворени поступак

IV.2. Критериј за додјелу уговора:

Најнижа цијена

IV 3. Услови преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

ИВ 3.а. Тендерска документација је објављена на порталу јавних набавки?

Не

IV. 3.б. Може се обезбиједити/доставити захтјев до

19.10.2015.

IV.3.ц. Новчана накнада:

Не

IV. 5. Да ли је објављено претходно информацијско обавјештење? Не

IV.6. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

Датум: 28.10.2015.

Вријеме: 13:00 х

IV 7. Рок, адреса и мјесто отварања понуда

Датум и вријеме 28.10.2015; 13:00 х

Адреса и мјесто: Вразова бр.9, 71 000 Сарајево

АНЕКС А

I 2. Адреса преузимања/доставе захтјева за тендерску документацију

Контакт особа Мирнеса Машић

Адреса Вразова 9

Поштански број 71000 Сарајево (бхп)

Опћина/Град Сарајево Центар (Сарајево)

Телефон (033) 565-786Факс (033) 565-761

Електронска пошта:мирнеса.масиц@парцо.гов.ба

Интернет адреса www.парцо.гов.ба

 

INTERNATIONAL NOTICE -SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name Public Administration Reform Coordinator's Office

UIN 4200334950020

Contact person Mirnesa Mašić

Address Vrazova 9

Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-760

Fax number (033) 565-761

Email address parco.office@parco.gov.ba

Website address www.parco.gov.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in Annex A – Address for obtaining tender documents

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Public procument of consulting services for implementation of the project“Business Registration Reform Road Map”

II 1.b. Description of the object of the contract

Public procument of consulting services for implementation of the project “Business Registration Reform Road Map”

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary Code Description Main object 85312320-8 Counselling services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

262.800,00 without the VAT

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

19.10.2015.

III 2.c. The fee for the tender documents

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 28.10.2015. 13:00:00

Address and place Vrazova 9, 71 000 Sarajevo

ANNEX A

I 2. Address for obtaining tender documents

Contact person Mirnesa Mašić

Address Vrazova 9

Postal code 71000 Sarajevo (bhp)

Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)

Telephone (033) 565-786

Fax (033) 565-761

Email address mirnesa.masic@parco.gov.ba