Vijeće ministara je, na prijedlog predsjedavajućeg Vijeća ministara, donijelo Rješenje o imenovanju Dragana Ćuzulana za koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Na sjednici održanoj jučer u Sarajevu, Vijeće ministara BiH usvojilo je Polugodišnji izvještaj Ureda koordinatora za reformu javne uprave o napretku (Praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 – RAP 1 Strategije reforme javne uprave u BiH) za period  januar – juni 2015. godine.

Prema Izvještaju, ukupna realizacija ciljeva iz RAP-a 1 iznosi 63 posto i povećana je u odnosu na 2014. godinu, kada je iznosila 61 posto.

Povećanje od pet posto u odnosu na godinu ranije ostvareno je u Federaciji BiH, čime je Federacija BiH ispunila 60 posto zacrtanih mjera, koliko je ispunjeno i na državnom nivou. Ukupno najveći procenat ispunjenih mjera iz RAP-a 1 ima Republika Srpska sa 73 posto, a najmanji Brčko Distrikt BiH s 57 posto.

Najbolji rezultati ostvareni su u reformskoj oblasti institucionalna komunikacija, gdje je realizirano oko 77 posto ciljeva, a najviši zabilježeni procenat realizacije u ovoj oblasti je na državnom nivou, i to 85 posto.  Izvještaj možete pogledati ovdje.