Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave u BiH na sjednici održanoj danas u BanjaLuci dao je saglasnost na tendersku dokumentaciju za  dva projekta iz oblasti E-uprava i i saglasnost za tendersku dokumentaciju za projekat iz oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima.   

Radi se o projektima:  „Specijalistički program obuka za IT menadžere“  i „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“ te projekat „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“.

Svrha projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere“ je unaprijediti vještine i znanja rukovodećeg  IT osoblja kako bi uspješno vodili kompleksne IT projekte, te bolje upravljali IT uslugama usklađenim sa potrebama institucije.

Kroz projekat „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“  bit će izgrađeni višeupotrebljivi  zajednički blokove e-usluga, pri centralnim jedinicama za e-upravu za svaki nivo vlasti i stavljeni na raspolaganje institucijama koje žele implementirati elektronske usluge. Na ovaj način, centralne jedinice za e-upravu će, svaka za svoj nivo, osigurati dostupnost svih novih usluga preko jedinstvenih tačaka kontakta, tj. sistema jedinstvene komunikacije i interakcije sa svim korisnicima usluga, koji koriste unificirane zajedničke blokove e-usluga poput autentikacije i identifikacije, elektronskih obrazaca, plaćanja usluga i sl.

Članovi UO FRJU dali su saglasnost na Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.01. – 31.03.2015. godine.