Sjednica Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge biće održana 08.06.2015. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, sa početkom u 12:00 sati.

Dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Nadzornog tima održane  31.10.2014.godine

2.    Informacija o trenutnom stanju projekta  „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“

3.    Informacija i diskusija o tekućim pitanjima projekta  „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“

4.    Projektna ideja „Mjerenje zadovoljstva i razvoj odnosa sa korisnicima upravnih  usluga“ dogovor o narednim koracima

5.    Analiza stanja u reformskoj oblasti Upravni postupci i upravne usluge

6.    Razno.