Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojilo je Informaciju  o provođenju projekta „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“, koji će se finansirati iz sredstava Fonda za reformu javne uprave i izrazilo podršku ciljevima ovog projekta.

Zadužen je Ured koordinatora za reformu javne uprave da od početka implementacije Projekta, u okviru svojih redovnih izvještaja iz domena reforme javne uprave, izvještava Vijeće ministara BiH o njegovoj realizaciji.

Projektom će biti stvorena detaljna i kompletna mapa puta reforme registracije poslovnih subjekata, usaglašena sa svim relevantnim zainteresiranim stranama, kako bi se omogućilo pokretanje i vođenje posla s javnom upravom u BiH elektronski, putem jedinstvene tačke kontakta.

Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti privrede BiH i stimuliranje poslovnih subjekata povećanjem efikasnosti, efektivnosti, kvaliteta, fleksibilnosti i transparentnosti usluga koje se pružaju poslovnim subjektima, korištenjem inovativne informacione i komunikacione tehnologije u restruktuiranju državne uprave.

Federacija BiH i Brčko Distrikt BiH bi trebali imati individualne mape puta reforme, koje bi bile komplementarne s planom reforme koji se od ranije implementira u Republici Srpskoj.