Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu, između ostalog,  donijelo je Program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, kojim je planirano utvrđivanje više od 60 prijedloga zakona, usvajanje više od 160 podzakonskih i drugih normativnih akata, zaključivanje više od 125 međunarodnih sporazuma te razmatranje više od 280 tačaka u vezi s evropskim  integracijama i drugim strateškim oblastima.

Prioritet Vijeća ministara BiH je izvršavanje obaveza iz Akcionog plana za provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji te je u programskim aktivnostima naglašena podrška djelovanju Direkcije za evropske integracije i Tima za izradu dokumenta koordinacionog mehanizma u procesu evropskih integracija.

Donošenjem zakona u oblastima poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH, hrane te veterinarstva, Vijeće ministara želi osigurati uvjete za izvoz proizvoda biljnog i životinjskog porijekla na trižita EU.  

Ured koordinatora za reformu javne uprave, uz jaču podršku Vijeća ministara, nastavlja reformu javne uprave, a planirano je usvajanje prijedloga revidiranog strateškog okvira za provedbu reforme javne uprave, navodi se u Programu rada.

Jedan od prioriteta u ovoj godini bit će opća sigurnost i pravna zaštita građana te se u ovoj oblasti planira donošenje više zakona i podzakonskih akata te intenziviranje regionalne i međunarodne saradnje u borbi protiv svih vidova organiziranog kriminala, s naglaskom na borbu protiv terorizma.     

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, jednoglasno je donijelo Strategiju za borbu protiv korupcije 2015 – 2019 i Akcioni plan za njeno provođenje.

 Nova strategija i Akcioni plan prilagođeni su specifičnostima ustavnog uređenja BiH, bez zadiranja u ustavne nadležnosti nižih nivoa vlasti, i daju osnovu da niži nivoi izrade vlastite strategije borbe protiv korupcije te da ih usklade s općim principima iz strategije na državnom nivou. U izradi Strategije sudjelovali su državni i entitetski predstavnici u saradnji s nevladinim sektorom u BiH.

Strategija se sastoji se od pet stubova fokusiranih na jačanje institucionalnog i pravnog okvira institucija u BiH; razvijanje, promoviranje i provođenje preventivne antikorupcione aktivnosti u javnom i privatnom sektoru;  unapređenje djelotvornosti i efikasnosti pravosudnih institucija i organa za provođenje zakona u oblasti borbe protiv korupcije; podizanje javne svijesti i promoviranje potrebe za učestvovanjem cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije; kao i uspostavljanje efikasnih mehanizama za koordinaciju borbe protiv korupcije i praćenje provođenja Strategije.