Kako bi se u BiH uspostavio funkcionalan sistem javno-privatnog  partnerstva (JPP) usklađen sa EU standardima i najboljim evropskim praksama Ured koordinatora za reformu javne uprave pokrenuo je projekat Javno-privatno partnerstvo, a prije nekoliko dana raspisan je i međunarodni poziv za javnu nabavku za konsultantske usluge za ovaj projekat.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a je 1.662.425 KM.

Implementacijom projekta predviđen je, između ostalog, razvoj zakonodavstava u oblasti javno – privatnog partnerstva, harmonizacija već postojećeg zakonodavstva iz ove oblasti, obuka i izgradnja kapaciteta relevantnih institucija za provođenje partnerstva kao i obuka privatnog sektora o mogućnostima za poslovanje u okviru koncepta javno-privatnog partnerstva, kao i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za poslovne subjekte, edukacija šire javnosti o prednostima pruženim putem efikasnog JPP.

Promocija je jedna od ključnih komponenti projekta, koja treba da osigura prihvatanje JPP koncepta od strane institucija i poslovne zajednice, navode iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave. 

Stručnjaci ističu da je razvoj javno – privatnog partnerstva jedan od mogućih financijskih instrumenata koji bi mogao poboljšati ili rasteretiti javnu potrošnju i ojačati investicije. 

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave je prije mjesec dana ovaj projekt označio prioritetnim za finansiranje iz sredstava Fonda za reformu javne uprave i bit će realiziran na nivou Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH.

"Brčko distrikt BiH i Republika Srpska već imaju zakone o javno-privatnom partnerstvu. Na nivou Federacije usvojen je nacrt Zakona o JPP koji je izradilo federalno Ministarstvo prometa i komunikacija, te se radi na izradi prijedloga Zakona o JPP",  kažu nam iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave. 

Ključni korisnici projekta su Ministarstvo finansija RS-a, Federalno ministarstvo finansija, Direkcija za finansije BD BiH i federalno Ministarstvo prometa i komunikacija.  (Izvor: portal E-kapija)