OBAVJEŠTENJE O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM (BROJ 423-2-2-11-44/14)  

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN  

I.1. Podaci o ugovornom organu  

Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprav    

Kontakt osoba: Mirnesa Mašić

Adresa: Vrazova 9  

Poštanski broj: 71000  

Općina/Grad: Sarajevo – Centar  

IDB/JIB: 4200334950020  

Telefon: 033565760  

Faks: 033565761  

Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba  

Internet adresa: www.parco.gov.ba  

I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kao pod I.1

I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće:

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dodatne informacije:

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost:

I.5.a. Vrsta: Organ uprave

I.5.b. Nivo: Državni nivo

I.5.c. Djelatnost: Javna uprava

I.6. Zajednička nabavka: Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovora: Usluge – Ostale usluge.

II.2. Podjela na lotove: Ne

II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum? Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora: Javna nabavka usluga za implementaciju projekta „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH"

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora: Javna nabavka usluga za implementaciju projekta „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH“

II.5. Ukupna količina ili obim ugovora:

a) Izrada informacijskog sistema trezora; 

-Snimanje stanja, pravljenje plana implementacije i dizajniranje sistema

-Usvajanje plana implementacije i dizajna sistema

-Izrada software-a u skladu sa odobrenim dizajnom

-Izrada specifikacije za hardver

b) Testiranje na pilot jedinicama, korekcija i modifikacija;

-Testiranje sistema na odabranoj lokaciji

-Vršenje eventualnih korekcija i modifikacija

c) Implementacija sistema po lokacijama i obuka korisnika za korištenje sistema;

-Instalacija sistema kod budžetskih korisnika 

-Izrada plana obuke

-Obuka korisnika i tima za podršku

-Održavanje sistema u radu, help desk podrška korisnicima o dodatna obuka gdje je potrebno.

II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM:    

553.846,15

 

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova: Kao u TD

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja: 24 mjeseca od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci

 
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograničenja za učešće: (Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Kao u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost: Kao u TD

III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost: Kao u TD

 
Odjeljak IV: POSTUPAK

 IV.1. Vrsta postupka: Ograničeni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do 25.11.2014.

IV.3.b. Novčana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum: 5.12.2014. Vrijeme: 12:00 h

 
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dkumentacija na pisani zahtjev može se preuzeti lično u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ili putem e-mail adrese: mirnesa.hodzic@parco.gov.ba.

Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovoronog organa u pisanoj formi,e-mailom ili faxom i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva za učešće tj. 25.11.2014. godine.

Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje ponuda kandidatima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa.