Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH raspisao je javni poziv za implementaciju projekta "Specjalistički program obuka za IT menadžere". Tenderska dokumentacija na pisani zahtjev može se preuzeti lično u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ili putem e-mail adrese tila.arnaut@parco.gov.ba. Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi,e-mailom ili faxom i najkasnije deset dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda do 24. Oktobra 2014. godine. Rok za prijem ponuda je 5. Novembar do 12 sati, a otvaranje ponuda je istog dana u 13 sati.