Prvi nacrt nove strategije za borbu protiv korupcije u BiH je završen, a članovi interresorne radne grupe o dokumentu će se izjasniti početkom iduće sedmice na Jahorini, potvrđeno je u Agenciji za borbu protiv korupcije BiH.

– Strategijom je definisano pet glavnih stubova i oni se odnose na prevenciju korupcije, koordinaciju borbe protiv korupcije na svim nivoima vlasti, uspostavljanje i jačanje institucionalnih kapaciteta za borbu protiv korupcije, dokumentovanje i procesuiranje krivičnih djela korupcije – kazali su u ovoj agenciji.

Pripremljeni prvi nacrt strategije dostavljen je svim predstavnicima radne grupe koji će na sastanku planiranom za 9. i 10. septembar dati sugestije. Nakon tog sastanka i dodatnih konsultacija, koje će biti održane u sklopu predviđenih okruglih stolova na pojedine teme iz strategije i određenim ciljnim grupama, biće održani završni sastanci interresorne radne grupe kako bi se konačna verzija strategije do kraja godine uputila na usvajanje nadležnim tijelima.

– Ova strategija mora biti prihvatljiva za sve u BiH, s obzirom na njenu unutrašnju organizaciju, i sprovodljiva, tako da će proces izrade i pripreme završnog teksta strategije i akcionog plana proći i dodatna usaglašavanja sa nadležnim tijelima BiH, entiteta, Brčko distrikta BiH i ostalih nivoa vlasti u BiH – istakli su u Agenciji za korupciju.

Standardi

Strategija za borbu protiv korupcije i akcioni plan će, kako kažu u Agenciji, biti izrađeni u skladu sa najvišim međunarodnim obavezama i standardima, u koji će biti uključene najbolje prakse zemalja u tranziciji, uključujući i sve važnije aspekte sprečavanja koruptivnih djelovanja.

Prvi sastanak interresorne radne grupe za izradu strategije i akcionog plana BiH za borbu protiv korupcije u iduće četiri godine održan je početkom jula. Radnu grupu su formirali Agencija za borbu protiv korupcije i Vijeće ministara BiH, a na prvom sastanku prihvaćen je pristup izradi strategije, analiza stanja korupcije u BiH i definisanje prioritetnih oblasti koje će odrediti buduću strategiju.

Iz ove institucije nedavno su upozorili da je BiH još u fazi tranzicije i da, kao i svako društvo, nije sasvim otporno na pojave korupcije i razne druge zloupotrebe, kako u javnom, tako i privatnom sektoru.

Agencija poziva sve relevantne institucije, zakonodavne i izvršne organe, javnu upravu, agencije za sprovođenje zakona da se uključe u prevenciju korupcije i borbu protiv nje u svojim punim kapacitetima. BiH se, po stepenu korupcije, nalazi na 72. mjestu u svijetu među više od 170 zemalja.