Transparency International Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu prezentirao rezultate evaluacije Strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014, koja je urađena u okviru projekta koji finansira Evropska unija „Jačanje integriteta i dobrog upravljanja za efikasniju provedbu Strategije za borbu protiv korupcije u BiH od lokalnog do državnog nivoa“ .

Rezultati evaluacije pokazuju da Strategija za borbu protiv korupcije 2009-2014 u velikoj mjeri nije ostvarila zamišljene ciljeve, te da su efekti i vidljivost efekata Strategije veoma slabi.

“Borba protiv korupcije također podrazumjeva postojanje odgovarajućeg zakonodavnog okvira, koji uključuje odvažanu strategiju koja je usvojena i provodena na svim nivoima. Nova Strategija za borbu protiv korupcije mora biti u skladu sa zahtjevima EU, i usvojenim i ratificiranim konvencijama, primjenjiva u lokalnom kontekstu, koja pokriva sve potrebne aspekte borbe protiv korupcije. Ova strategija mora biti inkluzivna, uzeti u obzir potrebe, problematiku i mišljenja svih relevantnih aktera, uključujući i organizacije civilnog društva." izjavila je u svom obraćanju Natalia Dianiskova, šefica Sekcije operacija  za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji EU u BiH.

Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency International BiH izjavio je da nova strategija za borbu protiv korupcije mora biti utemeljena na naučenim lekcijama sa prethodnim strategijama.

„BiH je izgubila jako puno vremena i ne smije više sebi dopustiti luksuz da nova Strategija ponovo bude mrtvo slovo na papiru koje ne obavezuje nikoga ni za šta. Stoga, Transparency International BiH, radeći sa institucijama, civilnim društvom i međunarodnom zajednicom, daje aktivan doprinos ovom procesu", rekao je Blagovčanin.

Kao ključni izazovi u primjeni Strategije navedeni su manjak političke volje, što se direktno reflektovalo na kašnjenje u sprovođenju planiranih strateških mjera, prije svega kašnjenje u imenovanju rukovodstva Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i obezbjeđivanje finansijskih resursa za njeno funkcionisanje, te nedovoljan stepen koordinacije, nedovoljna uključenost svih relevantnih aktera u samu primjenu i nedostatak „domaćeg vlasništva“ nad procesom pripreme strateškog dokumenta .

Stoga, eksperti koji su radili na istraživanju smatraju da  bi se u izradu nove strategije, kao i njenu implementaciju morale uključiti sve relevantne državne, entitetske, kantonalne i lokalne institucije uključujući i predstavnike iz različitih dijelova javnog sektora, kao i NVO i privatni sektor. Ekspeti su dali svoje poruke, između ostalog, i da se uspostavi tješnja saradnja između Ureda koordinatora za reofrmu javne uprave i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, uz veći focus na pitanja antikorupcije u reformi javne uprave.

Osim prezentacije finalnih rezultata evaluacije Strategije za borbu protiv korupcije i efekata njene provedbe, prezentovan je i detaljan metodološki pristup za pripremu Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za period od 2015-2019.

Bila je ovo prilika i za diskusiju o izazovima na putu izrade i usvajanja nove antikorupcijske strategije.

Evropska unija finansira projekat „Jačanje integriteta i dobrog upravljanja za efikasniju provedbu Strategije za borbu protiv korupcije u BiH od lokalnog do državnog nivoa“ u iznosu od 178.700 EUR iz sredstava IPA 2010. Cilj projekta je doprinijeti borbi protiv korupcije u BiH jačanjem integriteta, unapređenjem standarda upravljanja i transparentnosti u radu javnih institucija.

Projekat će trajati 24 mjeseca a provodi ga Transparency International BiH.