Reforma javne uprave jedan je od šest ključnih prioriteta Evropskog partnerstva, jednog od instrumenata procesa stabilizacije i pridruživanja naše države Evropskoj uniji.

A javna uprava sposobna za usvajanje i provođenje evropskih propisa jedan od najvažnijih preduslova za članstvo BiH u EU. Izgradnja upravnih kapaciteta, sposobnih da usvoje i provedu 35 poglavlja legislative EU – kriterij je, koji je postavljen pred sve zemlje koje žele postati članice Unije.

S tim u vezi formiran je Ured koordinatora za reformu jvne uprave na nivou BiH, a njegova uloga je da koordinira proces reforme javne uprave istovremeno i u istom stepenu na državnom, entitetskim nivoima i u Distriktu Brčko, a institucije na sva četiri nivoa su te koje provode tu reformu.

 

Iz Ureda su nam kazali da je njihova osnovna uloga koordinacija reformskih aktivnosti iz Strategije reforme javne uprave i Revidiranog akcionog plana 1 (RAP1) koji iz nje proizilazi. Reformom se, kažu, treba približiti i uvesti bh. administrativni prostor u evropski po svim standardima i kriterijima koji se odnose na profesionalnu administraciju, transparentnu javnu upravu, veću efikasnost u radu i učinkovitost.

 

-Kada je u pitanju ispunjenje ciljeva iz RAP1, prema podacima koji su sublimirani 31. decembra prošle godine, do sada je evidentirana realizacija 46 posto ciljeva od planiranih 76 posto do kraja 2013. godine. Prema tome se može reći da je proces reforme javne uprave na pola puta – kazala nam je Nina Mišković, stručna saradnica za informacije I komunikacije Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH.

 

Ističe da je reforma javne uprave podijeljena na šest reformskih oblasti. To su javne finansije, institucionalna komunikacija, upravni postupci i upravne usluge, e-Uprava, strateško planiranje, koordinacija i izrada politika, upravljanje ljudskim potencijalima.

Ona se na sva četiri upravna nivoa provodi kroz direktno ispunjenje ciljeva iz RAP1, putem individualnih projekata, te putem projekata koji se realiziraju kroz Fond za reformu javne uprave. Predviđen je kao izvor finansiranja tehničke i stručne pomoći u izradi projekata, definiranih na osnovu prioriteta i aktivnosti predviđenih RAP1, a nakon odobrenja Upravnog odbora Fonda – objašnjava Mišković.

Naglašava da je do sada završeno 11 projekata na osnovu kojih ključne institucije na sva četiri nivoa vlasti poboljšavaju i unaprijeđuju rad uprave. Neki od prepoznatljivih rezultata tih projekata su, kaže, uspostava BMIS sistema putem kojeg se kreiraju budžeti institucija i kroz koji se jasno vide i prilivi i potrošnja državnog novca i u koje svrhe, zatim je uspostavljen sistem rodno odgovornog budžetiranja, potom projekat javno-privatnog partnerstva koji će potaknuti domaće i strane investitore da ulažu u BiH, uvedeno je ocjenjivanje rada državnih službenika, zatim se počelo s procesom transponiranja EU zakonodavstva u pravni sistem BiH. Osim toga, veliki broj državnih službenika je obučeno da rade na specifičnim računarskim programima, zatim su prošli obuke o pitanjima korupcije u državnoj službi, načinima njenog spriječavanja, prijavljivanja i prevencije.

Prema podacima koje smo dobili, projekti koje Ured realizira putem IPA fonda su:

„Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe“ – osnovni cilj projekta je podržati proces reforme javne uprave kroz pružanje doprinosa u razvoju i jačanju kapaciteta državne službe.  

 

„Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“ – osnovni cilj je doprinos reformisanoj, efikasnoj transparentnoj i uslugama orjentisanoj javnoj upravi.

 

„Skica razvoja centralnih organa vlada – faza II – osnovni cilj projekta je da doprinese razvoju javne uprave u BiH sposobne da podrži

proces pridruživanja EU kao i da ojača kapacitete države i entiteta u oblasti izrade politika, koordinacije, javnog finansijskog menadžementa i kontrole.

 

„Podrška u koordinaciji i implementaciji reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini“ – svrha projekta je jačanje kapaciteta države, entiteta i Brčko distrikta za koordinaciju, upravljanje i praćenje provedbe Strategije RJU, što će se realizovati putem nadogradnje i proširenja mehanizama koordinacije i provedbe RAP1 između Ureda, entitetskih i Vlade Brčko distrikta BiH, te  davanja podrške uspostavi mehanizama za provedbu upravljanja, praćenja i evaluacije Akcionog plana 2, kao i podrška izradi Akcionog plana 2 kao sastavnog dijela izvorne Strategije RJU putem poticanja provedbe neophodnih vertikalnih reformi.

Sva četiri pobrojana projekta su u fazi realizacije i njihove efekte Ured očekuje tek nakon implementacije.

 

Portparol Delegacije EU u BiH Andy McGuffie kaže za “Avaz” kako je poznato je da je javna uprava u Bosni i Herecegovini velika, složena, sa nadležnostima koje se često preklapaju uz dupliciranje funkcija i nejasnu podjelu odgovornosti po očekivanja građana i poslovne zajednice.različitim nivoima vlasti.

– Administrativnu strukturu u zemlji je potrebno znatno ojačati kako bi ona mogla efektivno odgovoriti zahtjevima procesa evropskih integracija. Proces refome javne uprave nema neophodnu političku podršku potrebnu za modernizaciju uprave, ne samo u svjetlu evropskih integracija, već primarno, s ciljem zadovoljenja – kaže McGuffie.

Sistem javne uprave u zemlji, nvodi on, nije predmet EU acquis-a, međutim, poboljšanja u upravi predstavljaju jedan od ključnih faktora za uspješan proces evropskih integracija gdje javna uprava treba da funkcioni[e u skladu sa principima profesionalnosti, odgovornosti, političke neutralnosti, efikasnosti i efektivnosti, kako bi zemlja mogla preuzeti obaveze članstva.

– Međutim, Evropska unija je razvila visoke standarde u oblasti državne službe i upravljanja ljudskim resursima i stoga isto zahtjeva od svake zemlje koja teži da podnese zahtjev za članstvo u EU. Poštovanje kriterija za integraciju u EU znači primjenu upravo ovih načela: jasno razdvajanje politike i uprave, stručne i nepristrasne državne službe i generalno jak administrativni i pravosudni sistem u primjeni i provođenju cvrstog pravnog okvira. BiH mora još dosta da uradi u tom pogledu. Zbog toga EU ostaje i dalje snažno posvećena da zajedno sa BiH radi na poboljšanju kvalitete državnih službi – ističe on.

Navodi da su projekti EU ojačali institucije putem pružanja savjeta u oblasti politika obukom državnih službenika te izgradnjom kapaciteta, što znači da su službenici bolje pripremljeni, efikasniji te sa više mogućnosti na raspolaganju.

Spomenuo je samo nekoliko nedavnih projekata koje finansira EU:

– Sredinom aprila ove godine počeo je projekat koji finansira EU "Modernizacija upravljanja sistemima ljudskih resursa u državnoj službi (EUHRM)". Cilj ovog projekta je da doprinese stvaranju efikasnije, transparentnije i uslužno orijentisane javne uprave u BiH. Evropska unija finansira EUHRM projekat iz sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2011) u iznosu od 1,769,000.00 eura.

U okviru projekta „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“, koji finansira EU, prije par sedmica počela obuka voditelja upravnih postupaka i inspektora iz Republike Srpske u Banjaluci. Cilj ovog projekta je da doprinese efikasnijoj, transparentnijoj i uslužno orijentisanoj javnoj upravi, putem obuke državnih službenika koji vode upravne postupke i inspektora u javnoj upravi na svim nivoima u BiH. Projektom će biti obuhvaćena obuka 1.500 voditelja upravnih postupaka i inspektora, koji, u obavljanju svojih redovnih aktivnosti postupaju prema Zakonu o upravnom postupku, odnosno Zakonu o opštem upravnom postupku. EU je finansirala projekat u iznosu od 700.050 eura iz sredstava IPA 2012 – kazao je McGuffie.

 

On je istakao da zemlje koje teže da postanu članice Evropske unije moraju pokazati da imaju administrativni i pravosudni sistem koji je u stanju osigurati provođenje pravila i propisa Evropske unije. To uključuje razdvajanje politike i uprave, postojanje profesionalne i nepristrasne državne službe, te efektivno upravljanje javnim sredstvima.