Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH i  Zoran Živković, predstavnik konzorcija firmi SRC Slovenija, SRC Beograd i Avacom group Mostar potpisali su danas u Sarajevu ugovor o implementaciji projekta „Rodno odgovorno budžetiranje“ iz oblasti reforme javne uprave .

Radi se o nadogradnji  najmodernijeg informacionog sistema za upravljanje budžetom – BMIS koji je zahvaljujući ranijem projektu iz reformske oblasti javne finansije uspješno uveden u ministarstva finansija na sva četiri upravna nivoa u BiH.  Uvođenjem  BMIS sistema, između ostalog, poboljšana je tačnost i kvalitet budžeta, ministarstvima je skraćeno vrijeme izrade budžeta, te je poboljšana koordinacija između ministarstava finansija na svim nivoima vlasti i budžetskih korisnika.

"Projekat će omogućiti da se u svim segmentima budžetiranja, a naročito tokom planiranja, iskaže transparentnije trošenje novca na osnovu principa rodne jednakosti. Konkretno, nova komponenta omogućava vladinim službenicima da prave analize i statističke podatke o svim aspektima rodne jednakosti kroz mnoge oblasti, od socijalne zaštite do različitih vidova pomoći koje država, entiteti i Brčko distrik BiH pružaju svojim građanima. To sve ima za cilj da se uspostave mjerljivi rezultati utroška novca i prema ovom principu“, izjavila je Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH.

Prema njenim riječima, na princip rodne jednakosti nas obavezuje kako Zakon o ravnopravnosti polova u BiH tako i obaveze koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata, članstva u međunarodnim asocijacijama i principa zaštite temeljnih ljudskih prava sadržanih u Ustavu BiH.  

Zoran Živković, predstavnik konzorcija firmi SRC Slovenija, SRC Beograd i Avacom Mostar izjavio je da ovim proširenjem BMIS projekta BiH će obezbijediti savremenu podršku nastavku reforme i daljem unapređenju procesa budžetiranja primjenom rodne ravnopravnosti. To će  doprinijeti daljim eurointegracijama i harmonizaciji procesa budžetiranja u BiH sa najrazvijenijim zemljama u EU, rekao je Živković.  

Projekat je finansiran iz Fonda za reformu javne uprave u BiH, a njegova implementacija doprinijet će realizaciji mjera i aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH koje se odnose na reformsku oblast javne finansije.