Radionica o Partnerstvu za otvorenu  vlast  za predstavnike Međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem Programa jačanja javnih institucija u BiH održana je 5. marta 2014.godine u Konjicu. Organizator radionice, Njemačko društvo za međunarodnu saradnju – GIZ, koji je ujedno i nosilac Programa jačanja javnih institucija u BiH, zajedno sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave BiH, okupio je predstavnike Agencije za državnu službu BiH, Agencije za statistiku BiH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Direkcije za evropske integracije i Agencije za predškolsko, osnovno i sredne obrazovanje BiH. Učešće na radionici uzeli su i predstavnici nevladinih organizacija “Zašto ne?″, “Transparency International” i “Mediacentar”.

Cilj radionice bila je koordinacija aktivnosti grupe sa naporima i dosadašnjim radom organizacija civilnog društva u vezi sa Partnerstvom za otvorenu vlast, a tokom radionice prezentirana su iskustva u dosadašnjem radu o pomenutoj temi nevladinih organizacija Zašto ne?, Transparency International i Mediacentar. Predstavljen je projekat “Inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast″ i aktivnosti planirane u sklopu toga odnose se na: analizu i istraživanja u oblastima vezanim za „Partnerstvo za otvorenu vlast“, odnosno pristup informacijama, fiskalnu transparentnost, mehanizme odlučivanja, učešće građana, javne finansije; organizaciju radionica za javne institucije, organizacije civilnog društva i medije o izazovima koji se odnose na „Partnerstvo za otvorenu vlast“ i zagovaranje za ispunjavanje minimalnih standarda za pristupanje „Partnerstvu“ u četiri ključne cjeline – fiskalna transparentnost, pristup informacijama, imovinski kartoni, uključivanje građana. Predstavljeno je i osam principa otvorenosti podataka, kao i online platforme za prijave različitih problema s kojima se građani svakodnevno susreću. Prezentovana su i iskustva organizacija civilnog društva u BiH, pogotovo u pogledu postojećih i planiranih projekata i akivnosti usmjerenih ka transparentnosti vlasti, te saradnje civilnog društva, medija i institucija uprave u ostvarivanju otvorenosti i transparentnosti u radu.

Utvrđena su brojna polja moguće saradnje, gdje se određene aktivnosti grupe mogu provesti u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, a s druge strane grupa može poslužiti kao dobar uzorak za pilotiranje određenih aktivnosti usmjerenih ka institucijama uprave. „Partnerstvo za otvorenu vlast“ ocijenjeno je kao izuzetno značajno, a zaključeno je da predstavlja čak i logičan dio nastavka reforme javne uprave koji direktno doprinosi principima otvorenosti i transparentnosti, na kojima je ova reforma i zasnovana.

S obzirom na to da se jedno cijelo poglavlje Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH u oblasti Institucionalna komunikacija direktno odnosi na saradnju sa civilnim sektorom, organizacija jedne ovakve radionice bila je od posebnog značaja za nastavak i unaprijeđenje saradnje u definisanju i implementiranju zajedničkih aktivnosti na polju poboljšanja transparentnosti i proaktivnijoj komunikaciji.