Sastanak Nadzornog tima za oblast Upravni postupci i upravne usluge bit će održan u Sarajevu u četvrtak 6. februara 2014. godine, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, sa početkom u 11 sati.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Nadzornog tima održane 25.10.2013.godine,

2. Prijedlog plana održavanja sjednica Nadzornog tima u 2014. godini i dogovor oko  programskih/ključnih aktivnosti NT–a u 2014. godini,

3. Priprema godišnjeg Izvještaja o napretku u implementaciji RAP1 za 2013. godinu i verifikacija dostavljenih podataka,

4. Ažuriranje ukupne liste projekata i identifikacija prioritetnih projekata za 2014. godinu  u reformskoj oblasti

5. Informacija o projektu „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“

6. Informacija o projektu „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“

7. Razno