FENA: Među 22 planirana projekta iz Fonda za reformu javne uprave je i "Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata" koja će trasirati put, odnosno odrediti pravac djelovanja i obaveze institucija na izmjenama zakona i uslova koji su potrebni da bi se što efikasnije izvršila registracija poslovnih subjekata u BiH, istaknuto je danas na pres-konferenciji u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu.

S tim poslom se, kako je kazala državna koordinatorica za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac, već krenulo na entitetskim nivoima u BiH, ali je ovaj projekt zajednički, koji trebamo svi da se pridržavamo i napravimo jednake uvjete da se registracija poslovnih subjekata u cijeloj BiH obavlja na jednoobrazan način.

"Očekujemo da će ovaj evropski standard, a to je da se registracija obavi na jednom mjestu, elektronski, sa što manje troškova, u roku od tri dana, kod nas zaživjeti po procjenama, 2015. godine" kazala je Borovac.

Govoreći o realiziranim i planiranim aktivnostima i projektima tog ureda Borovac je podsjetila da je glavni cilj reforme stvaranje efikasnije, transparentnije, odgovornije javne uprave koja će građanima i poslovnoj zajednici pružati kvalitetnije usluge.

"To znači da reformisana javna prava treba da da šansu našoj zemlji da se pridruži članicama EU. Reforma javne uprave koju provodimo u BiH prije svega je orijentisana na povećanje stručnosti, osposobljenosti i kvaliteta rada državnih službenika, a upravo se to neminovno odražava na kvalitet usluga koje građanima i privrednim subjetima pruža javna uprava" istakla je Borovac.

Tokom 2013. godine, po njenim riječima, vršen je stalan nadzor, odnosno koordinacija mjera iz starteških dokumenata.

"Namjera nam je prije svega bila da ubrzamo proces reforme, s obzirom na to da je tokom prošle godine, a i u prvih šest mjeseci ove godine zabilježen zastoj u provedbi mjera u reformi javne uprave tako da je u ovoj godini od planiranih 66 posto mjera prema revidiranom akcionom planu realizirano 40 posto. Ukazali smo na tu činjenicu, donijeli set preporuka koje je usvojilo Vijeće ministra BiH i obavezalo institucije da provedu te preporuke" dodala je Borovac.

Naglasila je da su na državnom nivou uključili gotovo sve institucije u izvještavanje o provedenim mjerama i da su uspostavili stalnu saradnju s predstavnicima tih institucija, što je na neki način, kako je dodala, garancija da će uspjeti u 2013. realizirati predviđene mjere.

"Tačne podatke o tome možemo dati nakon 15. januara jer dotada su institucije dužne da dostave te podatke, a oni će biti sumirani u godišnjem izvještaju o napretku koji pripremamo za Vijeće ministra BiH" dodala je Borovac.

U 2013. godinu su, kazala je Borovac, ušli s prijedlogom 22 nova projekta koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave i razvili potrebnu dokumentaciju za njih devet. Završeno je 11 projekata koji su finansirani iz tog fonda.

Borovac je kazala da je u oblasti strateškog planiranja, koordinacije izrade politika ove godine nastavljena realizacija projekta Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH (druga faza), a projekt se odnosi na jačanje generalnih sekretarijata koji po novom modelu rada javne prave treba da postanu ključne institucije koje će pratiti izvršenje programa rada Vijeća ministara, vlada entiteta i Vlade Distrikta Brčko i unapređivanje saradnje s ministarstvima na ostvarivanju tih ciljeva.

"U ovoj reformskoj oblasti urađen je nastavak još jednog značajnog projekta koji se odnosi na strateško planiranje, izradu politika i koordinaciju. Prvom fazom je obuhvaćeno 13 ministarstava, a druga faza projekta obuhvata sva ministarstva u BiH i odjeljenja u Brčko Disriktu tako da će državni službenici u tim ministarstvima putem ovog projekta zaista dobiti znanja i vještine na izradi strateških planova i politika za pojedine oblasti" kazala je Borovac.  

U oblasti javnih finansija u ovoj godini, po njenim riječima, već su se pokazali rezultati projekta Informacionog sistema upravljanja budžetom (BMIS). Projektom je gotovo 300 budžetskih institucija uvezano u jedan sistem koji omogućava on-line pristup, kvalitetan monitoring i upravljanje svim koracima pripreme budžeta. Sistem je nadograđen i s modulom za automatsku obradu plaća, a novi projekt odnosi se na proširenje ovog informacionog sistema sa softverskim modulom za komponentu rodno odgovorno budžetiranje.

Dosta je urađeno i na usaglašavanju projekta Javno – privatno partnerstvo čija primjena počinje u 2014. Obuhvata sva četiri nivoa vlasti, zahtijeva da se donese i usaglasi nova zakonska regulativa, obuče državni službenici i da se uopće napravi promocija modela javno-privatnog partnerstva.

Odavno se najavljuje projekt modernizacije upravljanja ljudskim potencijalima od kojeg se mnogo očekuje u državnoj upravi jer je to projekt iz IPA fonda.

U ovoj godini Evropska komisija završila je odabir implementatora, početak implementacija projekta je januar 2014., a njegova osnovna svrha jest da se napravi analitička procjena radnih mjesta da bi se unaprijedila sistematizacija radnih mjesta i opisi poslova.

Nastavlja se i projekt koji se odnosi na obuke državnih službenika za rad na računarima, odnosno na unapređenje informacijskih tehnologija. U prošloj fazi oko 2.400 državnih službenika je prošlo tu obuku, a ove godine je obuka planirana za 1.780 državnih službenika.

U reformskoj oblasti upravnog postupka i upravnih usluga počela je realizacija projekta edukacije voditelja upravnih postupaka i inspektora u BiH koji je finansiran iz IPA fonda. Oko 1.500 državnih službenika proći će dodatne obuke za sticanje znanja i vještina u vođenju upravnih postupaka da bi se unaprijedila ova oblast.

Veoma značajna je i oblast E-uprave od koje se očekuje modernizacija javne uprave, uspostva informacionih tehnologija u rad u javnoj upravi, a koja treba da osigura da građani elektronski komuniciraju s javnom upravom.

Borovac je izdvojila da je okončan projekt u vezi s uspostavom okvira interoperabilnosti u BiH, što praktično znači da je tim projektom stvorena pravna osnova da svi subjekti, odnosno institucije javne uprave u BiH komuniciraju između sebe, vrše razmjenu podataka o informacijama za koje vode službene evidencije i stvorena je obaveza institucija da jedni drugima ustupaju te informacije.