Reforma javne uprave mora imati veću podršku vlada u Bosni i Hercegovini kako bi se reformske mjere brže ispunile, a rezultati rada postali vidljiviji kako u institucijama uprave tako i u javnosti. Neophodno je da parlamenti u BiH na svojim zasjedanjima, daju  veću važnost ovom procesu.  Ovo su samo neki od zaključaka učesnika diskusije koja je u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru Programa jačanja javnih institucija, održana danas u hotelu „Jelena” u Brčkom.  

Prisutnima se obratila koordinatorica za reformu javne uprave (RJU) na nivou BiH Semiha Borovac koja je kazala da je Strategijom reforme javne uprave kao krajnji cilj predviđeno da javna uprava Bosne i Hercegovine dostigne nivo kvaliteta Evropskog upravnog prostora te da ispoštuje zajedničke standarde država-članica Evropske unije i provede pravnu stečevinu Unije acquis.

„U oblasti Strateškog planiranja, koordinacije i izrade politika radili smo na unapređenju procesa godišnjeg rada Vijeća ministara, odnosno vlada, jačanju organizacionih okvira i kadrovskih kapacitete za strateško planiranje u pojedinačnim institucijama, između ostalog, i na unapređenju konsultacija sa zainteresiranom javnošću, kako bi se uprava u BiH još više otvorila prema njenim građanima. U oblasti Javnih finansija namjeravali smo učiniti transparentnijom potrošnju javnih sredstava, uvesti funkcije trezora u cijeloj javnoj upravi,  modernizirati informacioni sistem trezora te pristupiti sistemu razvoja javno-privatnog partnerstva kao jednog od mogućih finansijskih instrumenata koji bi mogao pospješiti ili rasteretiti javnu potrošnju i ojačati investicije. Ovo su samo primjeri dogovorenih ciljeva koje smo ispunili ili trebamo ispuniti do kraja 2013. godine”, kazala je Borovac.

Prema njenim riječima u oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima opredjeljenost je bila  smanjenje rizika sukoba interesa i unaprijeđenje etike u javnoj upravi, operacionalizacija sistem HRMIS kao alata za menadžersko planiranje i odlučivanje, uvođenje u upotrebu i afirmiranje korištenje kompetencija u procesu odabira kandidata te izvršenje klasifikacije radnih mjesta u svakoj pojedinačnoj strukturi državne službe u BiH.

„Dosta toga je  procesu reforme javne uprave urađeno ali ne i dovoljno”, upozorila je državna koordinatorica i naglasila da institucije uprave u BiH moraju ubrzati put ka ispunjenju mjera iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH.

Diskusiji, koja je namijenjena članovima i članicama četiri nadzorna tima iz reformskih oblasti Strateško planiranje, izrada politika i koordinacija, Javne finansije i Upravljanje ljudskim potencijalima te osobama koje se bave odnosima s javnošću iz Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, prisustvovao i koordinator za RJU iz Brčko distrikta BiH Nenad Kojić.