Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u petak, 08. novembra, 2013. godine u 13:00 sati u prostorijama Ureda koordinatora za RJU, Vrazova 9, 71 000 Sarajevo.

Predloženi dnevni red sastanka:

1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a

2.    Informacija o predstojećoj kampanji promocije RJU

3.    Informacija o statusu projekata ″Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II″ i ″Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH″

4.    Diskusija o pripremi Godišnjeg izvještaja o napretku u implementaciji RAP1 za 2013. god.

5.    Plan održavanja sjednica NT-a za IK za 2014.godinu

6.    Izbor predsjedavajućeg NT-a za naredno tromjesečje

7.    Razno