Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je 24. 10. 2013. godine u Banjoj Luci.

Na sjednici je usvojen  treći Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave  za 2013. godinu koji  predstavlja pregled aktivnosti Fonda u periodu 1. juli – 30. septembar 2013.godine, te daje uvid u sadašnje stanje i faze u kojim se nalaze do sada odobreni projekti koji se finansiraju iz Fonda za reformu javne uprave, kao i finansijski pregled raspoloživih sredstava Fonda.

Takođe, usvojen je  Početni izvještaj o implementaciji projekta ,,Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim  modulima za planiranje kadrova, vođenje internog tržišta rada u organima Republike Srpske". Projekat treba da obezbijedi efikasnije planiranje kadrova kao i vođenje modernog i transparentnog sistema internog tržišta rada, primjenom informacionih tehnologija, kao i da omogući organima uprave efikasno kadrovsko planiranje u skladu sa Zakonom o državnim službenicima.

Razmatrana je i usvojena Informacija u vezi priključenja novog donatora, Ministarstva vanjskih poslova Danske Fondu za reformu javne uprave i nacrt Aneksa IV Memoranduma o razumijevanju.

Danska, a nakon što se potpiše Aneks Memoranduma, kao novi donator će izvršiti ulaganje u Fond za reformu javne uprave u iznosu od 28,25 miliona DKK (približno 3,76 miliona eura), počev od 2014.godine,  a u  skladu s dinamikom uplata  odobrenom od strane Ministarstva vanjskih poslova Danske. Sredstva će se koristiti  sukcesivno, u skladu s dinamikom odobrenja projektnih zadataka od strane Upravnog odbora Fonda.

Таkоđе, u cilјu dаlјеg unаprеđеnjа, rаzmаtrаn је i priјеdlоg Prоcеdurа uprаvlјаnjа finаnsiјаmа Fоndа zа rеfоrmu јаvnе uprаvе.