Prijedlog unaprijeđenja postojećih Procedura upravljanja finansijama Fonda za reformu javne uprave bila je jedna od tema današnjeg sastanka koji je državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac imala sa koordinatoricama za RJU iz Federacije BiH i Republike Srpske Mirsadom Jahić i Stojankom Ćulibrk, koordinatorom za RJU iz Brčko distrikta BiH Nenadom Kojićem i Mariom Vignjevićem, predstavnikom donatora Fonda za RJU.

Zuhra Pasić, ekspertica GIZ-a, koji pruža stručnu pomoć Uredu koordinatora, predstavila je nove Procedure upravljanja finansijama Fonda kojima se preciznije uređuje finansijsko upravljanje Fondom, planiranje, uplate i isplate sredstava Fonda, izvještavanja implementatora i praćenja implementacije ugovora.  Dokument sadrži i jedinstvene obrasce koji će implementatori morati primjenjivati u svojim izvještajima, a koji će omogućiti Uredu koordinatora bolji uvid u sve aktivnosti koje implementator provodi na projektu.

Dokument će, uz dorađene komentare, biti upućen na razmatranje članovima Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave.

Koordinatori su dali podršku provedbi kampanje koju implementira Ured koordiantora za reformu javne uprave u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ). Kampanjom su predviđene aktivnosti na povećanju vidljivosti procesa reforme javne uprave među institucijama i organima uprave u BiH.

Jedna od tema sastanka bila je i informacija o dosadašnjim aktivnostima na usvajanju dokumenta Osnova razvoja drugog akcionog plana reforme javne uprave na Vladi Federacije BiH i Vladi Republike Srpske. Podrška izradi drugog akcionog plana jedna je od komponenti Projekta tehničke pomoći Uredu koordinatora „Podrska u implementaciji i koordinaciji reforme javne uprave u BiH“, koji se finansira sredstvima IPAe.  Stoga je od važnosti da dokument usvoje i Vlada Federacije BiH kao i Vlada Republike Srpske.