Predstavnici sedam institucija BiH, među kojima je i Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, obuhvaćenih projektom Njemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) „ Jačanje javnih institucija“ boravili su u šestodnevnoj studijskoj posjeti institucijama Velike Britanije.

Domaćin posjete je bio Ured kabineta Velike Britanije a cilj posjete je bilo upoznavanje s načinima, procedurama i standardima komuniciranja javnih institucija u ovoj zemlji.

Pored Ureda kabineta učesnici su posjetili i Downing Street 10, Parlament Velike Britanije, Službu za dijeljene komunikacije unutar Ureda kabineta, Program reforme državne službe, Ministarstvo za vanjske poslove i Commonwealth, Ministarstvo za obrazovanje, Službu za vladine nabavke, Ured za nacionalne statistike i Gradsko vijeće Westminstera. Posjete ovim tijelima uprave su se zasnivale na sagledavanju najboljih praksi i primjera uspješnog komuniciranja, poput strateškog planiranja komunikacijskih kampanja, saradnje sa zajednicama, građanima i interesnim grupama, saradnje s privatnim sektorom, racionalizaciji i dijeljenju resursa te izgradnji snažnih kapaciteta za komunikacije u javnoj upravi.

Službenici Ureda premijera i zamjenika premijera Velike Britanije predstavili su generalni koncept vladine komunikacije s građanima koji je ciljan, strateški, provodiv i mjerljiv. Posebnu pažnju u komunikacijama britanska administracija usmjerava na postizanje željenih promjena ponašanja građana, koristeći u sve većem obimu digitalne medije.

Predstavnici Ureda za nacionalne statistike prezentovali su detalje kampanje za popis stanovništva održanog 2011. koja je polučila izvanredan uspjeh uprkos ograničenim resursima, ali uz značajan angažman lokalnih zajednica.

Poseban komunikološki izazov posljednjih godina su budžetska ograničenja izazvana recesijom, ali i zahtjevi građana za širenjem dijapazona administrativnih usluga i povećanjem njihovog kvaliteta, naročito na lokalnom nivou.

U studijskoj posjeti, pored službenika iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave, učestvovali su i službenici Direkcije za evropske integracije, Agencije za javne nabavke, Agencije za državnu službu, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje te Ureda za razmatranje žalbi BiH.