Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojilo je informaciju o pripremnim aktivnostima na izradi drugog akcionog plana reforme javne uprave i prijedlog Osnova za izradu drugog akcionog plana Stretegije reforme javne uprave u BiH

Drugi Akcioni plan trebao bi se baviti mikro i makro organizacijom uprave kao i kapacitetima unutar određenih oblasti jačanjem saradnje između institucija na svim nivoima vlasti.  Očekuje se da će kroz AP 2 biti poboljšana preglednost i jasnoća organizacije javnih uprava u BiH, entitetima i Brčko distriktu BiH.

Postavljanje jasnog i racionalnog organizacionog okvira javne uprave, putem Akcionog plana 2, je preduslov za dalji rad na izgradnji kapaciteta pojedinačnih organa za preuzimanje obaveza iz acquis-a EU i pružanje usluga građanima , što je jedan od opštih ciljeva Strategije.

AP 2 će uz podršku Ureda koordinatora za reformu javne uprave izraditi radna grupa sastavljena od predstavnika vlasti sa sva četiri upravna nivoa, a za koju Vijeće ministara BiH, vlade entiteta i Brčko distrikta BiH tek u narednom periodu trebaju dati saglasnost.  

Ovo je prvi korak ka izradi drugog akcionog plana koji neće biti moguće napraviti ukoliko ove dokumente ne usvoje Vlada Republike Srpske, Vlada Federacije BiH, te Vlada Brčko distrikta BiH te ne imenuju članove radne grupe, a što je današnjim zaključkom vladama u BiH i preporučilo Vijeće ministara BiH.

Strategija reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini predvidjela je, pored Akcionog plana 1, izradu i provedbu Akcionog plana 2.