Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast e-uprava RAP1 Strategije za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini bit će održan u utorak, 26. marta 2013. godine u prostorijama Skupštine Distrikta Brčko BiH, Ul. Mladena Maglova 2, sa početkom u 13.00 časova.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje dnevnog reda

2.    Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima za sljedeći period

3.    Usvajanje Zapisnika sa prošlog sastanka Nadzornog tima (održanog 08. februara 2013. godine)

4.    Izjašnjenje o Projektnom prijedlogu „Studija izvodljivosti za implementaciju sistema one-stop-shop za registraciju poslovnih subjekata“

5.    Projektni zadatak „Podrška pripremi Projektnog zadatka za uspostavu unificiranog softver-a za one-stop-shop sistem registracije poslovnih subjekata u BiH“ (Delegacija Evropske komisije u BiH)

6.    Utvrđivanje novih projektnih ideja za 2013. godinu

7.    Plan održavaja sastanaka Nadzornog tima u 2013. godini

8.    Razno (novi donatori u FRJU, usvajanje Finalnog izvještaja projekta „Izrada i uspostavljanje Okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“, studijska posjeta – Njemačka; Izvještaj o napretku za 2012. godinu, način finansiranja projekata iz FRJU…).