Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj 07.03.2013. u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, usvojio je završni izvještaj konsultatne kuće InfoDom d.o.o. iz Zagreba, koja je implementirala projekat „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“ iz oblasti reforme javne uprave u BiH.

Projekat je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave i imao je za cilj usvajanje okvira interoperabilnosti, na svim upravnim nivoima u javnoj upravi, a koji je u skladu sa evropskim okvirom interoperabilnosti EIF 2.0.

Inače, interoperabilnost podrazumijeva sposobnost da se elektronski dokumenti i poruke razmjene, a podaci iz njih upotrebe i pohrane na pravno prihvatljiv način.

Projektom je razvijen okvir interoperabilnosti, a u saradnji sa 57 institucija sa sva četiri upravna nivoa u BiH, izrađeno je niz dokumenata koji predstavljaju poluge daljeg razvoja okvira interoperabilnosti.

Potreba za uspostavljanjem, usvajanjem i održavanjem okvira interoperabilnosti proizlazi iz potrebe javne uprave da pruža kvalitetne usluge građanima i privredi (kroz one-stop-shop pružanje usluga) te potrebe za smanjenjem troškova kako na strani institucija javne uprave kod pružanja usluga, tako i na strani građana i privrede – konzumenata tih usluga.

"Da bi Okvir mogao zaživjeti u praksi, Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Vlada Brčko distrikta BiH trebaju prvenstveno da donesu, između ostalog, odluku o usvajanju Okvira interoperabilnosti", rekao je prof. dr. Slavko Vidović,  konsultant InfoDoma,obraćajući se članovima UO.  

Usvajanje Okvira interoperabilnosti u BiH stvorit će preduslove za efikasnu i bržu javnu upravu, racionalizaciju rada državnih i javnih organa, pružanje usluga višeg nivoa građanima i privredi, lakšu komunikaciju i objedinjavanje privrednih tokova unutar BiH.

Upravni odbor Fonda, između ostalog, prihvatio je danas i završni izvještaj o realizaciji projekta „Informacioni sistem za upravljanje budžetom (BMIS) te dao saglasnost  za proširenje ovog projekta sa nabavkom dodatnog softverskog BMIS modula za automatsko planiranje plata te nabavkom 76 dodatnih BMIS licenci.

Inače, BMIS projektom, između ostalog, poboljšana je tačnost budžeta, a ministarstvima je skraćeno vrijeme izrade budžeta, odnosno sada imaju bolji pregled planiranja i izvršenja budžeta. Sa implementacijom ovog projekta budžeti su sada  transparentniji. Takođe, projektom je poboljšana koordinacija između ministarstava na svim nivoima vlasti.